Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Zhvillimi i Shkathtësive

Të rinjtë dhe të rejat përdorin shkathtësitë e përvetësuara dhe rrisin punësueshmërinë e tyre përmes një sistemi të trajnimit që është më i orientuar kah tregu. 

Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje projekti trajton problemin e mospërshtatjes së shkathtësive në tregun e punës. Përkundër një oferte të qëndrueshme të arsimuar të fuqisë punëtore, punëdhënësit ankohen që nuk mund të gjejnë njerëz me shkathtësitë e duhura.  

Për ta fasilituar tranzicionin nga shkollimi në punësim, projekti EYE bashkëpunon me ofruesit joformal të trajnimeve dhe institucionet formale arsimore për të ofruar shkathtësi të orientuara drejt kërkesave të tregut.

EYE trajton problemin në kuadër të tri të arriturave:

Dialogu publiko-privat për aftësitë e përmirësuara është shtuar midis ofruesve formal të arsimit/aftësimit dhe sektorit privat

Numër më i madh i ofruesve jo-formal të aftësimit ofrojnë programe trajnuese të orientuara drejt kërkesës gjithëpërfshirëse shoqërore për të rinj

Sektori privat është duke u angazhuar në ofrimin e modeleve të dyfishta trajnuese për të rinjtë

Veprimtaria

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë