Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Universiteti i Prishtinës zhvillon komunikimin me punëdhënësit

Prishtinë  – 25 Tetor, 2013. Fakulteti i Inxhinierisë  Elektrike dhe Kompjuterike  (FIEK)  në kuadër të Universitetit të  Prishtinës “Hasan Prishtina”, organizuan takim një ditor për të diskutuar  modalitetet dhe eksperiencat në adoptimin e kurikulave sipas kërkesave të  punëdhënësve (privat dhe publik).

FIEK është  fakulteti i parë që ka krijuar “Bordin Industrial” në vitin 2005,  që  njëkohësisht ka paraqitur fillimin e dilaogut ndërmjet institucioneve të  edukimit dhe punëdhënësve në Kosovë.

Qëllimi i takimit ishte ndarja e përvojave të Rektoratit të  Universitetit të Prishtinës, përfaqësuesve nga zyra për zhvillim akademik,  anëtarët e bordit industrial, dhe përfaqësuesve të tjerë të fakultetit, në  mënyrë që të formalizojnë funksionimin e këtij bordi industrial.

Për këtë arsye, Profesori  Martin  Weiss, nga Shkolla e Shkencave Informatike, Universiteti i Pitsburg-ut në SHBA,  është ftuar për të paraqitur shembuj të bordeve të tilla nga Shtetet e  Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian.

Prorektori i Universitetit të Prishtinës Z. Avdullah Alija shprehu  përkushtimin dhe interesin për të mbështetur këtë iniciativë në mënyrë që të  forcojë ndërveprimin dhe bashkëpunimin në mes të institucioneve akademike të  UP-së dhe sektorit privat. Kjo do të sigurojë që të diplomuarit që vijnë nga  Universiteti të përshtaten në të ardhshmen më mirë me kërkesën që vjen nga  industria, prioritet i cili është paraparë edhe në dokumentet strategjike të UP-së.

Ky takim u mbështet nga projekti EYE “Rritja e Punësimit për të  Rinj”, financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Fushata e fundit e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë