Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Zhvillimi i Modelit “Qendra për Karrierë në Shkollë”, për Shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë

Duke u ndërlidhur me qëllimet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për të nxitur zhvillimin e aftësive të menaxhimit të karrierës në mesin e nxënësve të AAP për të parandaluar  braktisjen e hershme te shkollave dhe për të lidhur sistemin arsimor me tregun e punës (punësueshmërinë), projekti EYE dhe MASHT janë të përkushtuar që të zhvillojnë modelin  “Qendra për Karrierë në Shkollë” për komunat e mesme, si një element i integruar i sistemit të përgjithshëm të shkollave të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

Nga 26 shkurt – 01 mars 2018 u organizua punëtoria dy-ditore në Prishtinë me qëllim të prezantimit tek institucionet relevante dhe palët e interesuara, karakteristikat kryesore të modelit “Qendra për Karrierë në Shkollë” e cila konceptohet duke ndjekur praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra nga dy qendrat e karrierës pilot në komunat e Vushtrrisë dhe Prishtinës të cilat janë zhvilluar gjatë periudhës 2014-2016 me mbështetjen e projektit EYE. Ekspertiza shtesë u soll nga organizata Fondacioni i Biznesit për Arsim, i cili është një lider i njohur në fushën e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe udhëzimit të karrierës në Bullgari.

Në këtë punëtori dy-ditore morën pjesë përfaqësues të MASHT-it, AVETAE, Drejtoritë Arsimore Komunale (DKA) dhe Shkollat ​​Profesionale Vushtrri, Ferizaj, Kaçanik dhe Gjakovë, personeli i qendrave të karrierës pilot në Vushtrri dhe Prishtinë, si dhe përfaqësues të tjerë të donatorëve që janë aktiv në mbështetjen e udhëzimeve për karrierë në sektorin e arsimit dhe punësimit në Kosovë.

Gjatë kësaj punëtorie dy-ditore në mes të palëve u nënshkrua një koncept për zhvillimin e Modelit të Qendrës së Karrierës me bazë në shkollë nga tre shkolla të reja të aftësimit profesional ku “Qendra për Karrierë në Shkollë” do të lansohet. Këto janë Shkollat ​​e Arsimit dhe Aftësimit Professional: “Zenel Hajdini” në Ferizaj, “Nexhmedin Nixha” në Gjakovë, dhe “Feriz Guri dhe Vëllëzërit Çaka” në Kaçanik.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë