Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Punëtoria me Shërbimin Publik të Punësimit

Më 17 shtator 2013, Drejtorët e shtatë Qendrave Rajonale të Punësimit të  Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) u mblodhën në Prishtinë për  të diskutuar gjetjet e “Pasqyrës Sistematike të Shërbimit Publik të  Punësimit (SHPP) në Kosovë”, raport i zhvilluar nga eksperti i tregut të  punës Levent Koro dhe mbështetur nga Projekti Rritja e Punësimit për të Rinj  (EYE).

Ky raport ka dhënë një pasqyrë të Shërbimeve Publike të Punësimit të  Kosovës (SHPP) dhe të performancës krahasuar me shërbimet publike të punësimit  në rajon (Serbia, Shqipëria, Sllovenia dhe Austria). Pjesëmarrësit e kësaj  punëtorie vlerësuan këtë raport si një kontribut shumë të rëndësishme për Strategjinë  Sektoriale të Punësimit të MPMS-së, mirëqenien dhe përfshirjen sociale, e cila  është në zhvillim e sipër dhe do të mbulojë periudhën 2014-2020.

Shërbimet Publike të Punësimit (SHPP) janë një fushë e rëndësishme e  projektit EYE. Në partneritet me MPMS-në, projekti synon të përmirësojë  cilësinë e shërbimeve të SHPP-së dhe efikasitetin e tyre për tu shërbyer më  shumë punëkërkuesve dhe bizneseve, dhe për ti shërbyer më mirë nevojave të të  papunëve.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë