Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Ekipi i EYE

Tim Sparkman

Drejtor i Programit

Tim është një ekonomist i vendeve në zhvillim, ndërmarrës dhe ekspert e njohës i sistemeve të tregut. Përgjatë sektorëve, ai aplikon një perspektivë të sistemeve për të kuptuar problemin dhe ka një qasje të adaptueshme ndaj menaxhmentit, duke punuar me ekipe të zgjidhjes së problemeve që punojnë me mbikëqyrje minimale për të zbatuar punën e tyre.

Ai është një autor i publikimeve mbi zhvillimin e sistemeve të tregut i cili kombinon interesimin entuziast të studimit me përvojën menaxheriale. Ai është veçanërisht i interesuar në vetë-organizim në sistemet socio-ekonomike, strukturat e rrjetëzimit dhe rrjedhën e informacionit. Ai ka magjistruar në Universitetin Columbia në Ekonomitë e Vendeve në Zhvillim dhe Marrëdhënjet Ndërkombëtare, si dhe ka diplomuar në nivelin Bachelor në Kolegjin St. John ku ka studiuar letërsinë e vjetër greke e romake.   

Albina Berisha

Menaxhere e Projektit

Albina mban pozitёn e menaxheres sё projektit. Para se tё promovohej nё kёtё pozitё Albina ishte udhёheqёse e komponentёs pёr zhvillim tё sektorit privat. Nё EYE ёshtё e angazhuar që nga dizajnimi i projektit kur edhe e filloi punën si menaxhere e Fondit të Mundësive. Para kësaj, ajo ka punuar si zyrtare e Ndërmarrjes së Vogël (NVM) në Community Development Fund (CDF) për menaxhimin e komponentës së NVM’së në projektin e financuar nga Banka Botërore, që kishte për synim zbutjen e varfërisë përmes zhvillimit të NVM’ve. Gjithashtu, për katër vite ka punuar si menaxhere e zhvillimit të biznesit në kompaninë private të konsulencës, Management and Development Associates (MDA).

Albina ka marrë gradën Magjistër në Administrim Biznesi (MBA) në Monterey Institute of International Studies të Kalifornisë të cilën e ka fituar përmes Programit të Bursave të Kosovo American Education Fund (KAEF) dhe gjithashtu ka fituar gradën Bachelor në Shkencat e Menaxhimit dhe Politikave Publike në Universitetin Amerikan të Kosovës. Ajo është themeluese dhe kontribuese e Asociacionit të Ish-Nxënësve (Alumni) të KAEF.

Valbona Rraci

Menaxhere e Lartë e Intervenimit

Valbona ka një përvojë të madhe në sektorin privat, projektet për zhvillim, tregun e punës dhe ngritjen e kapaciteteve institucionale. Vendet e mëparshme të punës së saj përfshijnë projektet e financuara nga USAID dhe GIZ, ndërsa ajo iu bashkua EYE në vitin 2013. Ajo ka fituar gradën Master në Fakultetin e Inxhinierisë të Universitetit të Prishtinës.

Gjatë gjithë viteve të saja të shërbimit, ajo ka arritur që me një qasje mjaft energjike ndaj zotimeve të projektit, të zhvillojë aftësitë e menaxhimit të projektit dhe të specializojë në zhvillim të biznesit. Ajo është një vetë-iniciatore intiutive që përshtatet në një atmosferë të sfidave të vazhdueshme e cila zotëron aftësi që të identifikojë problemet, trajtojë mundësitë, prezantojë zgjidhjet dhe të ofrojë shpejtë rezultate të suksesshme.

Valbona gjithashtu është një vullnetare e përkushtuar e organizatës “Ndihmo fëmijët që vuajnë nga sëmundja e kancerit” që mbështet fëmijët me sëmundjen e kancerit.

Valbona gjithashtu është një vullnetare e përkushtuar e organizatës “Ndihmo fëmijët që vuajnë nga sëmundja e kancerit” që mbështet fëmijët me sëmundjen e kancerit.

Muamer Niksic

Menaxher i Monitorimit, Matjes së Rezultateve dhe Këshilltar Rajonal

Muameri është përgjegjës për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve dhe i është bashkangjitur EYE në vitin 2014. Para se të fillojë të punonjë në EYE, Muameri kishte punuar si Menaxher i Projektit për Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur (Foundation for Open Society) në dy projekte që kishin të bënin me përmirësimin e jetës së grupeve të margjinalizuara në fushat e arsimit, shëndetësisë, mediave dhe kulturës. 

Ai ka një shpirt ekipor dhe gjithmonë është i gatshëm që t’u ndihmojë kolegëve të tij në përcaktimin e strategjive të intervenimit dhe identifikimin e mangësive të mundshme.

Muameri ka fituar gradën bachelor në Menaxhim në Universitetin Amerikan në Kosovë. Në kohën e tij të lirë, Muameri ka pasion fotografinë dhe është i interesuar që të zgjerojë njohuritë e tij në marketing digjital dhe zhvillim të platformës web.

Majlinda Rizvanolli

Menaxhere e Lartë e Intervenimit

Majlinda ka përfunduar studimet bachelor dhe master për inxhinieri të arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Ajo filloi karrierën e saj në ndërtimin dhe ri-ndërtimin e ndërtesave shkollore menjëherë pas luftës. Kënaqësia dhe pasioni të cilat i përjetoi derisa kontribuonte në arsim e drejtoi rrugën e karrierës së saj për ta ndihmuar gjithmonë sektorin e arsimit. Që nga viti 2001 ajo vazhdimisht është duke kontribuar në reformimin e Sistemit Publik të Arsimit dhe Aftësimit Profesional në Kosovë, duke filluar nga niveli i Shkollave Profesionale në nivel ofrimi e deri në nivel të politikave.  Duke qenë e brengosur për rezultatin e të rinjve pas shkollimit, në vitin 2012 ajo filloi angazhimin në projektin EYE në të cilin intervenimet kryesore kishin të bënin me orientimin e shkollimit drejt kërkesave të tregut të punës. Pasioni i saj është që të punojë me të rinjtë dhe t’i ndihmojë ata në fazat e hershme të arsimit dhe zhvillimit të tyre personal.    

Dren Selimi

Menaxher i Lartë i Intervenimit

Dreni është një ish-nxënës/Alumni i AUK’ut që ka marrë gradën bachelor në Menaxhim të Biznesit dhe Ndërmarrësi, ndërsa i është bashkuar ekipit të EYE në vitin 2013. Përvoja e tij përfshin punën me grupet lokale të ekspertëve, misionet diplomatike dhe biznesin familjar, ndërsa është përgjegjës për hulumtim, marëdhënje dhe komunikim me publikun, si dhe avokim.  Ai është në kërkim të vazhdueshëm për të ofruar ide të reja si dhe për të kërkuar informacione të fundit nga tregu. Ai shquhet për ofrim të mundësive dhe shkathtësi të rrjetëzimit me një sfond të dëshmuar të zhvillimit të vazhdueshëm duke avancuar drejt përgjegjësive të ndryshme që ka pasur që prej se i është bashkangjitur ekipit të EYE.   

Jeta e tij paralele përfshin dashurinë e pamasë për super-heronjtë Marvel dhe DC, që në jetën e tij kryesisht vijnë në formë të lodrave Lego apo filmave.

Që nga viti 2017, ai menaxhon zhvillimin e mediave për të rritur dialogun social në Kosovë.

Lea Shllaku

Menaxhere e Lartë e Intervenimit

Në EYE, Lea është përgjegjëse për komponentën e shkathtësive. Para se t’i bashkangjitej ekipit në vitin 2015, përvoja e saj përfshinte punën në promovimin e IHD (Investimet e Huaja Direkte) për Agjencinë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), një agjenci qeveritare që funkcionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Lea ka gjithashtu përvojë të mëparshme në sektorin privat ku ka punuar për kompaninë e marketingut New Moment New Ideas.Ajo ka magjistruar në drejtimin “Institucionet, Zhvillimi dhe Globalizimi” në Universitetin London College.   

Visar Rexha

Menaxher i Intervenimit

Visari ka diplomuar në Menaxhim të Burimeve Njerëzore dhe aktualisht është duke i kryer studimet e gradës Master në Menaxhment. Ai ka përvojë të madhe në çështjet e tregut të punës në Kosovë dhe para se t’i bashkohej ekipit të EYE ai ka punuar në Projektin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONL) në Kosovë dhe në Projektin Lux-Development për aftësim profesional. Puna e tij në EYE fokusohet në Shërbimet Publike të Punësimit dhe Shërbimet për Përshtatjen e Vendeve të Punës. Ai është një fasilitator dhe person efikas në përmirësimin e marrëdhënjeve midis njerëzve, ndërsa vlerësohet lartë për avokim të tij dhe lobim brenda institucioneve publike.    

Visari gjithashtu është anëtarë i një bendi lokal roku dhe kohën e lire të tij i përkushtohet këtij pasioni.

Drenusha Miftari

Menaxhere e Intervenimit

Drenusha iu bashkua projektit EYE në vitin 2016 si zyrtare e projektit për komponentën e ndërmarrjeve sociale. Para se t’i bashkohej ekipit në vitin 2016, eksperienca e saj përfshinte punën me grupet e margjinalizuara në Kosovë, mbështetjen e ndërmarrjeve sociale dhe promovimin e të drejtave të njeriut.  

Disa nga interesimet kryesore të saj përfshijnë zhvillimin ekonomik dhe ndryshimin përmes reformës sociale. Ajo ka diplomuar në Institutin Rochester të Teknologjinë ku ka marrë gradën në Ekonomi. Në kohën e lirë Drenusha është një vrapuese, lexuese dhe alpiniste entuziaste.  

Niklaus Waldvogel

Menaxher i Intervenimit

Niklaus ka fituar gradën magjistër në Studimet e Avancuara (MAS) në Zhvillim dhe Bashkëpunim në ETH Zurich dhe është specialist në qasjen e sistemeve, tregun e punës dhe zhvillimin e shkathtësive. Ai iu bashkua Helvetas Kosovo në maj të vitit 2018, ku angazhohet në komponentën e zhvillimit të sektorit privat në kuadër të projektit EYE. Sfondi i Niklaus’it në shkencat natyrore – që përfshin edhe gradën magjistër në Fizikë – ia ka mundësuar që të ketë njohuri në analiza thelbësore dhe shkathtësi në zgjidhjen e problemeve. Interesimet e tij profesionale kanë të bëjnë me ndërveprimet komplekse të akterëve në sistemet socio-ekonomike dhe rolin e organizatave zhvillimore në formë të fasilitatorit që i japin rëndësi të madhe qëndrueshmërisë.

Fatlinda Mujko

Menaxhere e Fondit të Mundësive

Fatlinda ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës me gradën bachelor në ekonomi dhe aktualisht është duke ndjekur kurset profesionale të çertifikimit për Kontabilist Profesional në Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës – ShÇKAK. Ajo ka shtatë vite përvojë në implementim të projektit, prej të cilave pesë vite me Helvetas Swiss Intercooperation – projekti Rritja e Punësimit për të Rinj. Ajo është përgjegjëse për menaxhim të Fondit të Mundësive, që është një instrument për mbështetje financiare që u ofrohet sektorit privat dhe publik për gjenerim të vendeve të punës. Ajo është një anëtare mjaft e motivuar dhe e devotshme e ekipit tonë. 

Vladimir Živković

Këshilltar i Zhvillimit Gjithëpërfshirës

Vladimiri ka diplomuar në fakultetin e Inxhinierisë Elektronike në Universitetin e Nishit, Serbi si dhe në programin e çertifikuar profesional për biznes dhe teknologji informative në Illinois Institute of Technology të Chicago’s, Illinois, SHBA.

Ai ka përvojë në sektorin privat si Inxhinier i Zhvillimit në teknologjinë më të avancuar si dhe përvojë në sektorin civil, kryesisht në udhëheqjen dhe punën me të rinjtë, me temat që përfshijnë aktivizmin, burimet njerëzore, të drejtat e njeriut, përfshirjen sociale, marrëdhënjet me publikun, ngritjen e fondeve, përpilimin e projekteve dhe menaxhimin. Njohuritë e tij profesionale përfshijnë aftësitë e buta të zhvilluara, motivimin dhe entuziazmin, si dhe të shkruarit e shkëlqyer. Vladimiri gjithashtu është i vetë-organizuar, i orientuar në njerëz dhe ka qasje inovative.

Si punonjës i fazës së re të projektit EYE, ai është përgjegjës për përfshirje sociale.

Vlora Kastrati

Zyrtare për Monitorim dhe Matje të Rezultateve & Komunikim

Vlora është e angazhuar në pozitën e zyrtares për MMR dhe komunikim. Para se t’i bashkohej EYE, Vlora ka punuar si zyrtare e komponentës për zhvillimin e bizneseve dhe zyrtare e barazisë në një tjetër projekt të Helvetas, Aftësitë për Punësim Rural (Skills for Rural Employment S4RE). Ajo përfundoi studimet për Ekonomi në Kolegjin e Ndërmarrësisë Gea të Sllovenisë. Menjëherë pas diplomimit, ajo u angazhua në kompaninë me renome ndërkombëtare të pagesave elektronike Halcom d.d si menaxhere e shitjeve dhe marrëdhënjeve me klientë që përfshin tregun e Shqipërisë dhe të Kosovës. Pas kthimit në Kosovë, Vlora vazhdoi karrierën e saj si analiste biznesi në projektin “Likuidimi i Ndërmarrjeve në Pronësi Shoqërore” në kuadër të Deloitte.

Monika Uka

Asistente e Projektit

Monika Uka ka diplomuar në Shkencat Sociale në Universitetin AAB. Ajo i është bashkuar ekipit të EYE  si asistente e projektit në prill të vitit 2017. Ndërkohë, ajo është duke i vijuar studimet e nivelit Master për Ekonomi në Kolegjin Riinvest. Puna e saj e fundit ishte pozita e asistentes së financave dhe administratores së zyres në kompaninë zvicerane farmaceutike ‘Hoffmann-La Roche’, ndërsa para kësaj ajo ka punuar në OJQ’në ‘Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim’ (Institute for Management and Development) si asistente e projektit. Asaj i pelqejnë sfidat dhe veten e sfidon me mësime dhe detyra të ndryshme që nuk i ka bërë më herët. Gjithashtu ajo ka passion të udhëtojë për ta eksploruar botën.

Gëzim Babalija

Zyrtar i Logjistikës

Gëzimi është zyrtari me stazhin më të gjatë në ekipin e EYE dhe Helvetas Swiss Intercooperation si partner kryesor për implementimin e projektit. 16 vitet e tij të përkushtimit dhe profesionalizmit në ofrimin e logjistikave cilësore dhe zgjidhjeve administrative i mundësoi ekipit që të funkcionojë në mënyrë të përkryer gjatë gjithë këtyre viteve.  

Hobi i preferuar i Gëzimit është peshkimi.

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë