Menu

Kërko

SDC Project Implemented by Helvetas and MDA

Qendra pёr Karrierё nё Shkollё do tё themelohet edhe nё tre shkolla të reja

Me qëllim tё përmirësimit të aftësive dhe kompetencave të nxënësve të shkollave të AAP-së për një orientim më të mirë të karrierës, u nënshkrua Memorandum Mirëkuptimi (MOU) midis Projektit EYE, Agjencisë për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AVETAE) i themeluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) mandati i të cilit është të mbështesë institucionet e AAP në Kosovë për një edukim të fortë drejt rritjes së aftësive dhe kompetencave.

Të pranishëm ishin drejtorët e tre shkollave partnere: Qendra e Kompetencës 'Kujtim Krasniqi' në Malishevë, Shkolla '11 Marsi 'në Prizren dhe Shkolla' Shtjefën Gjeqovi 'në Prishtinë.Qëllimi i këtij Memorandumi është krijimi i Qendrave për Karrierë me bazё nё Shkollë në tre shkolla partnere. Rreth 3500 studentë do të përfitojnë nga shërbimet që do të ofrojnë kёto tre qendra të karrierës.

EYE do të mbështesë ngritjen e këtyre qendrave duke përfshirë renovimin e objekteve me paisjet dhe mjetet e nevojshme, trajnimin e stafit të qendrës së karrierës dhe ofrimin e asistencës teknike për zbatimin e planit vjetor dhe monitorimin e projektit. Shkollat ​​janë zotuar të ndajnë burimet e nevojshme për të drejtuar kёto qendra. 

Drejtori i shkollёs sё mesme tё lartё profesionale SHMLP 'Shtjefёn Gjeqovi’ nё Prishtinё, drejtori i SHMLP ‘11 Marsi’ nё Prizren, Qendra e Kompetencёs 'Kujtim Krasniqi’ nё Malishevё dhe pёrfaqёsues tё projektit EYE dhe AVETAE. 

EYE përdor një qasje sistemike për të kuptuar problemet dhe aplikon qasje adaptive në menaxhim.

më shumë

Shikojeni videon e fundit nga kampanja


më shumë

Lexoni Publikimet e Fundit të
Projektit EYE

më shumë

Na Kontaktoni Përmes Kontakt 
Formës

më shumë