Ofruesit e Trajnimeve

Ofruesi i Trajnimeve  (OP) ofron trajnim dhe këshilla për çështje specifike ose lokacion. Ofruesi i Trajnimeve këto shërbime i ofron tek komuniteti lokal të cilit i takon. Misioni i tyre është që të kontribuojnë në zbutjen e varfërisë përmes ngritjes së kapaciteteve, duke dhënë ekspertizën e tyre si dhe duke mbështetur komunitetitn lokal me rastin e vënies së kontakteve me akterët relevantë.  Në kuadër të projektit APR, Ofruesit e Trajnimeve,  këto shërbime i ofrojnë në mënyrë të drejpërdrejtë tek përfituesit e projektit.

Lista e Ofruesve të Trajnimeve të vitit 2016

Lista e Ofruesve të Trajnimeve të vitit 2015

Lista e Ofruesve të Trajnimeve të vitit 2014

Lista e Ofruesve të Trajnimeve të vitit 2013