Selekcija nudioca usluga u ciljanim opštinama
18 Mart 2013

news-18-03-2013

Projekat ORZ je indentifikovao po jednog nudioca usluga u  četiri izabranih opština: Kamenica, Novobrdo, Štrpce i Dragaš, koji će pružati  savetodavne mugućnosti poljoprivrednicima: Poljoprivrednici će moći  koristiti savete na lokalnom nivou u vezi  sa  pripremom i dostavom potencijalnih  predloga projekata za finansiranje od strane nadležnih institucija i donatorskih  agencija. Nudioci usluga su se sastali prilikom jedne aktivnosti radi izgradnje  kapaciteta koji je organizovan od strane projekta ORZ. Jednodnevni trening  je održan u Prištini sa ciljem unapređenja  sposobnosti i umeća nudioca usluga u vezi sa sačinjavanjem projekata.