Menaxhimi i mbeturinave

DEMOS-i përkrah 8 komuna partnere në menaxhimin më efektiv të mbeturinave komunale. Asistenca kryesisht bazohet në kërkesat që vijnë prej komunave dhe orientohet në përkrahjen e vlerësimit të sistemit për menaxhimin e mbeturinave, planifikimit të menaxhimit të mbeturinave, sistemit efikas dhe efektiv të grumbullimit dhe transportit të mbeturinave, monitorimit të ofrimit të shërbimeve, mbledhjes së tarifave, zbatimin e gjobave dhe ndërgjegjësimin e publikut.

 

PLANI LOKAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 2016-2021
MENAXHIMI I MBETURINAVE NË KOSOVË: SFIDAT DHE MUNDËSITË
PLANI LOKAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 2016-2021
Plani Lokal i Menaxhimit Të Mbeturinave – Graçanicë – 2016-2021
Plani Lokal i Menaxhimit Të Mbeturinave – Rahovec 2016-2021
Komuna e Kaçanikut: Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2021
Hani i Elezit: Plani Komunal i menaxhimit te mbeturinave
Plani Komunali Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2020 Komuna e Kaçanikut
Plani Lokal i Menaxhimit të mbeturinave 2015 – 2020 – Gjakovë