Hapësira publike

DEMOS-i përkrah 10 komuna partnere në fushën e hapësirave publike. Kjo përkrahje i dedikohet krijimit dhe ruajtjes më të mirë të hapësirave publike (parqeve, shesheve, ndriçimit publik, terreneve sportive dhe hapësirave tjera me shumë përdorime). Asistenca kryesisht bazohet në kërkesat që vijnë prej komunave dhe orientohet në përkrahjen e vlerësimit, planifikimit, monitorimit të ofrimit të shërbimeve, zbatimit të gjobave si dhe ndërgjegjësimit publik.

 
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2016-2020 Komuna Junik
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2016-2020 Komuna e Kamenicës
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2017-2021 Komuna e Vitisë
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2016-2021 Komuna e Rahovecit
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2017-2021 Komuna e Vitisë
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2016-2021 Komuna e Rahovecit
Plani për Investime në Hapësira të Hapura Publike 2016- 2020: Komuna Lipjan
Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes
(English) Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes