Raportet

Inventarizimi i pasurisë në hapësirat e hapura publike
Plani i Mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura
Vjelja e Detyruar e Tatimit në Pronë nga ana e Komunave