Dokumentet e Projektit

Plani i mobilitetit urban për Komunën e Shtimes
Plani për Investime në Hapësira të Hapura Publike 2016-2020 Komuna Junik
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2016-2020 Komuna Junik
PLANI LOKAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 2016-2021
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2016-2020 Komuna e Kamenicës
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2017-2021 Komuna e Vitisë
Plani për Investime në Hapësirat e Hapura Publike 2016-2021 Komuna e Rahovecit
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2017-2021 Komuna e Vitisë
Plani i Mobilitetit Urban për Komunën e Junikut 2016-2020
MENAXHIMI I MBETURINAVE NË KOSOVË: SFIDAT DHE MUNDËSITË
PLANI LOKAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 2016-2021
Plani i Mobilitetit Urban për Komunën e Lipjanit 2016-2020
Plani i mobilitetit urban për Komunën e Shtimes
Plani i mobilitetit urban për Komunën e Vitisë
Plani i mobilitetit urban për Komunën e Kamenicës
Procedurat Standarde Operative
Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrjen komunale
Plani Lokal i Menaxhimit Të Mbeturinave – Graçanicë – 2016-2021
Plani Lokal i Menaxhimit Të Mbeturinave – Rahovec 2016-2021
Hartimi i Planit për Mirëmbajtjen dhe Planit për Invesime në Hapësira të Hapura Publike
Plani i Mobilitetit Urban për Komunën e Rahovecit 2016-2020
Annual Brief 2016
Komuna e Kaçanikut: Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2021
Hani i Elezit: Plani Komunal i menaxhimit te mbeturinave
Plani për Investime në Hapësira të Hapura Publike 2016- 2020: Komuna Lipjan
Plani Komunali Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2020 Komuna e Kaçanikut
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2016- 2020 – Komuna Lipjan
Doracak për bashkëpunimin ndër komunal dhe bashkëpunimin komunal ndërkombëtar
INVENTARIZIMI I PASURISË NË HAPËSIRAT E HAPURA PUBLIKE – Përvoja e Komunës së Lipjanit
Doracak për publikimin e akteve dhe politikave publike në nivel komunal
Doracak për anëtarët e Kuvendit të Komunës
Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes
(English) Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes
Sistemi i granteve i bazuar në Performance – edicioni 3-të
Doracak për publikimin e akteve dhe politikave publike
Doracak për anëtarët e Kuvendit të Komunës
Krijimi i inventarit të hapësirave të hapura publike duke e shfrytëzuar aplikacionin Q-GIS
Evidentimi i pronave komunale – Udhëzues për komunat
Plani i mobilitetit urban për Komunën e Shtimes
Krijimi i inventarit të hapësirave të hapura publike duke e shfrytëzuar aplikacionin Q-GIQ
Plani Lokal i Menaxhimit të mbeturinave 2015 – 2020 – Gjakovë
Annual Brief 2014
Factsheet
Sistemi i granteve i bazuar në Performance