Ndërtimi i trotuarit në Llabjan

Projekti i përbashkët me Komunën e Novobërdës ka përfshirë ndërtimin e trotuarit në Llabjan.

 

The joint projects with the Municipality of Novobërdë/Novo Brdo