17.11.2020

Obuke kao rešenje za poboljšanje učinka

U DEMOS-u je nastavljeno održavanje obuka za izgradnju kapaciteta i putem računarskih ekrana. Tokom godina, pozivajući se na izveštaje o reviziji i izveštaj o proceni potreba, osoblje DEMOS-a je izradilo šemu potreba za obukom pozivajući se na tačke u kojima je opštinski učinak bio slabiji. Svrha ovih obuka je da pomogne opštinama da ojačaju svoj učinak ka demokratskom vladanju  i upravljanju.

Da bi izbliza sagledao izazove sa kojima se suočava većina kosovskih opština, DEMOS je održao virtuelni sastanak sa predstavnicima pet opština, koji su popunili upitnik odabirom prioritetnih obuka sa liste predloženih tema, gde su zadnje pomenuti identifikovali dodatne i specifične izazove za opštine.

Niska primena preporuka revizije, potvrđena u izvještajima NKR, juni-jul 2020. godine, istakla je da mnoge preporuke iz prethodnih godina nisu adresirane, ostavljajući opštine da se i dalje suočavaju sa značajnim izazovima upravljanja i vladanja.

Upitnik je takođe otkrio da je obuka o „sprovođenju preporuke revizije“ neophodnija i smatra se značajnijom u smislu poboljšanja efikasnosti i efektivnosti u svakodnevnim aktivnostima na radnom mestu.

Obuka o preporukama spoljnog revizora je podeljena u četiri modula, koji se pružaju opštinskim službenicima za sve opštine na Kosovu. Cilj ovih obuka je jačanje znanja o:

  • Sistemu unutrašnjih kontrola i upravljanja rizikom;
  • Planiranju i budžetiranju kapitalnih investicija;
  • Pristupu i tehnikama u postupku upravljanja projektima;i
  • Izazovima upravljanja finansijskim izveštajem.

„Obrađeni moduli su vrlo specifični i relevantni za potrebe opština koji su vrlo korisni i konkretni za primenu u praksi“, objašnjava Dardan Maliqi, menadžer  za intervencije u DEMOS-u.

DEMOS sprovodi obuke samo u onim oblastima i opštinama u kojima druge institucije i organizacije nisu pružile podršku za izgradnju kapaciteta. Takođe, da bi obuke bile razumljivije, one se organizuju u manjim grupama.

Ove godine najpotrebnije obuke su se smatrale kao podrška za izgradnju kapaciteta u razvoju i primeni zakonskih procedura finansijskog upravljanja. Oko stotinu opštinskih službenika u četiri modula imalo je koristi od ovih virtuelnih obuka.

Prema rečima Dardan Maliqi, obuke služe opštinama da poboljšaju učinak i da se razvijaju tako da se iste preporuke revizora ne ponove.

„Svrha on-line održane obuke je da pomogne opštinskim službenicima da poboljšaju svoje učinke u vezi sa opštinskim grantom učinka. Obuka se bavi rešavanjem stvarnih potreba za obukom opštinskih službenika u oblasti upravljanja opštinama, sa posebnim fokusom na pokazatelja adresiranja preporuka spoljnog revizora koji će doprineti poboljšanju opštinskog učinka, a kao rezultat toga da se ubuduće ne ponavljaju iste preporuke u vezi sa ovim pokazateljem ‘, rekao je on.

Glavna svrha ovih obuka je da opštine imaju koristi od njih i da budu sposobne da zatim koriste ove veštine u poboljšanju učinka opštine prema demokratskom i otvorenom upravljanju.

Prema učesnicima, obuke su  neophodne i za lica koja  godinama rade u institucijama.

„Ove obuke su neophodne uprkos činjenici da smo neki od nas dugo u institucijama, a promene u procesima i ažuriranje znanja kako od strane predavača tako i razmenom kolegijalnih mišljenja (opštinskih učesnika) su bile izvanredne “, rekla je Xhevahire Rushiti, glavni finansijski službenik u opštini Mamuša.

Isto mišljenje deli i Jetush Rrafshi, revizor iz opštine Štimlje.

 

„Održane obuke su bile izuzetno neophodne, jer su nam takve obuke potrebne sa fokusom na ažuriranje znanja o finansijskom upravljanju i dopuni  potrebnih programa obuke za budžetske organizacije“, ocenio je on.

Pored učesnika koji su imali koristi od ovih obuka, zadnje pomenuti su svoje stečeno znanje preneli i na druge zvaničnike.

„Za mene lično obuke su imale veoma pozitivan efekat, jer sam stekao nova znanja iz svih modula. Takođe sam materijal svih modula prosledio svim direkcijama kako bi ih potom mogli proslediti svojim zvaničnicima “, rekla je Xhevahire Rushiti, učesnica.

Ove godine je situacija sa pandemijom dovela do toga da se obuke održavaju on-line, gde pored nekih manjih tehničkih problema, nije bilo prepreka u sticanju znanja.

„Okolnosti u kojima su se obuke održale ove godine, uticali su na to da imamo ograničenja u učešću i odvijanju obuke, ali u svakom slučaju su pomogle da ažuriramo znanje o primeni preporuka iz Izveštaja revizora i novih smernica za kapitalne investicije i projekte iz Ministarstva finansija, kao i upravljanje projektima kao nova tema iz DEMOS projekta “, rekao je Jetush Rrafshi.

DEMOS, pored obuke, takođe održava programe komunikacije ili zagovaranja za oblasti u kojima rešenje nije obuka, kao što je uključivanje žena na javnim sastancima, što je jedan od najslabijih pokazatelja, problem koji je više proizvod socijalni normi je problem koji se može rešavati komunikacijom ili zagovaranjem da bi se promovisalo uključivanje žena.

Prošle 2019. godine, 1863 predstavnika opština imalo je koristi od obuka DEMOS-a, od čega 788 žena i 219 iz nevećinskih zajednica, na teme poput: povećanje učešća i zastupljenosti žena u lokalnom donošenju odluka, adresiranje preporuka spoljne revizije, ažuriranje registra i prikupljanje poreza na imovinu, upravljanje ljudskim resursima, itd.

Od ovih učesnika, 900 njih su bili članovi skupština opština, a 700 su bili opštinski službenici.