OPŠTINSKE BODOVNE KARTICE

Bodovne kartice predstavljaju rezultat za grant učinka svih 38 opština na Kosovu

Evaluacija performanse za 2018. godinu – opštin Junik

Evaluacija performanse za 2018. godinu – opštin Hani i Elezit

Performance Evaluation for 2018 – Istog Municipality

Evaluacija performanse za 2018. godinu – opština Kamenicë

Evaluacija performanse za 2018. godinu – opština Gjakovë

Evaluacija performanse za 2018. godinu – opština Vushtrri