Zhvillimi i Kapaciteteve

Këtu mund të gjeni botime të ndryshme që lidhen me zhvillimin e kapaciteteve të zyrtarve komunal

ADRESIMI I REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBETARE E AUDITIMIT

DISKUTIM I RAPORTIT TË PERFORMANCËS KOMUNALE NË KUVEND KOMUNAL

Raport mbi vlerësimin e nevojave (RVN) 2020

Demos – Plani i trajnimeve 2019

Udhëzuesi i DEMOS-it për Trajnim 2019

Raport mbi vlerësimin e nevojave (RVN)