Tjeter

Ndikimi i COVID-19 tek Grupet e Margjinalizuara në Komunat e Kosovës

Përfshirja e barazisë gjinore dhe sociale (BGJS)

RAPORT ANALITIK PËR TRANSPARENCËN E KOMUNAVE NË KOSOVË

Pushteti lokal në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Marrëveshje për grant

Doracak për bashkëpunimin ndër komunal dhe bashkëpunimin komunal ndërkombëtar