Me Kë Punojmë Ne?

DEMOS punon ngushtë me një numër partnerësh për të siguruar ndikim dhe qëndrueshmëri më të madhe të ndërhyrjeve:

DEMOS ka koordinim të ngushtë me projektet tjera që trajtojnë çështje relevante, të zbatuara nga agjencitë tjera vendore dhe ndërkombëtare, donatorët bilateral dhe OJQ-të ndërkombëtare dhe vendore.

Komunat

DEMOS punon me të gjitha 38 komunat e Kosovës për të arritur qeverisje më demokratike lokale dhe menaxhim më të mirë të komunave.

Linku i portalit të komunës