RRETH DEMOS

Projekti për Decentralizim dhe përkrahja komunave (DEMOS) është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, implementuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

DEMOS-i përkrah të gjitha komunat e Kosovës për të sjellur ndryshime sistemikeqë nxisin qeverisjen e mirë dhe ofrimin e shërbimeve më të mira që ndikojnë pozitivisht në jetën e përditshme të qytetarëve.

Si funksionon

DEMOS përkrah komunat në bazë të performancës së tyre, duke përdorur Grantin e Performancës si mjet kryesor të saj. Sa më e mirë performanca, aq më e lartë është shuma e grantit. Performanca komunale vlerësohet përmes Sistemit të Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK) të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Duke zhvilluar konkurrencën në mes të komunave, granti i performancës nxitë ndryshime pozitive në sjelljen e komunave për përmirësimin e qeverisjes demokratike, menaxhimit financiar dhe burimeve njerëzore, transparencës dhe integritetit.

Përveç Grantit të Performancës, DEMOS ofron asistencë teknike për stafin komunal që i fuqizon ata për të dhënë rezultate më të mira. Asistenca teknike ofrohet në fushat ku performanca është më e dobët.

DEMOS gjithashtu përkrahë qeverinë qendrore në politikat sistemike për një kornizë më të favorshme për qeverisje të decentralizuar.

Vizioni ynë

Administratat komunale, kryetarët e komunave dhe kuvendet komunale ofrojnë shërbime bazuar në nevojat e qytetarëve të tyre. Ata i kushtojnë vëmendje të veçantë transparencës dhe konsultimit me qytetarë, në mënyrë që qytetarët të dijnë se çfarë bën administrata publike dhe të interesohen rreth kësaj çështjeje. Të hyrat vetanake të komunës rriten ndjeshëm dhe financimi i komunave është i qëndrueshëm, transparent dhe më i parashikueshëm.

Rezultatet e pritura:

Komunat përmirësojnë qeverisjen e tyre demokratike duke i përfshirë gjithnjë e më shumë qytetarët në vendimmarrje, duke vepruar në mënyrë më transparente dhe gjithëpërfshirëse në raport me grupet e margjinalizuara, si dhe duke zbatuar praktika të shëndosha të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe menaxhimit financiar.

Korniza e politikave është më e favorshme për qeverisje të decentralizuar lokale dhe zbatohet më mirë në nivel qendror dhe lokal.