Politikat

Këtu mund të gjeni botime të ndryshme që lidhen me zhvillimin e politikava në qeverisjën lokale

Doracak per publikimin e akteve dhe politikave publike ne nivel komunal

Doracak per antaret te Kuvendit te Kosmunes