Lajmet

Ky seksion përfshin lajmet më të fundit në lidhje me ndërhyrjet e projekteve, komunikatat për media, ftesat për media, blogjet tematike dhe historitë e suksesit.

12.03.2021

Gratë dhe politika në Kosovë

Pjesëmarrja e grave në pozita politike në Kosovë, vazhdon të jetë një ndër pikat më pak të zhvilluara. Sipas raportit të performancës së komunave, treguesi i cili ka pikën më të dobët është ai i emërtimit të grave në pozita politike, ku nga 420 pozita në kuadrin ekzekutiv komunal vetëm […]

Më shumë
17.11.2020

Trajnimet si zgjidhje për përmirësimin e performancës

Në DEMOS, ka vazhduar mbajtja e trajnimeve për përmirësimin e kapaciteteve edhe përmes ekraneve kompjuterike. Ndër vite, duke u referuar raporteve të auditimit dhe raportit të vlerësimit të nevojave, stafi i DEMOS, ka krijuar skemën e nevojave për trajnime duke ju referuar pikave ku përformanca komunale ka qenë me e […]

Më shumë
17.09.2020

Në mbështetje të qeverisjes së mirë lokale

Për shtatë vite më radhë, projekti i DEMOS i ka ndihmuar procesit të forcimit të sistemit të qeverisjes demokratike dhe decentralizimit në Kosovë, ku komunat ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët. Nga 17 komuna ku ishte aktiv më herët, nga viti 2018 DEMOS i përkrah të gjitha komunat e […]

Më shumë
27.07.2020

Mbështetja e komunave për të ngushtuar hendekun me qytetarët përmes takimeve online

Pushtetet lokale janë në pararojë të krizës COVID-19. Ato po bashkërendojnë shërbimet shëndetësore, po sigurojnë grumbullimin e mbeturinave, ofrojnë qasje në shërbimet publike online dhe po provojnë mënyra të reja për të përfshirë qytetarët e tyre në proceset e vendimmarrjes. Me rritjen e masave të sigurisë, pushtetet lokale duhet të […]

Më shumë
08.05.2020

Rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit – Përpjekje për t’i bërë gjërat më mirë

Qëllimi kryesor i rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) është të gjendet dhe të propozohet rruga e duhur se si të rregullohen parregullsitë e identifikuara gjatë auditimeve. Me pak fjalë, ato rekomandime u tregojnë institucioneve publike të audituara që gjërat duhet të bëhen më mirë. Adresimi dhe zbatimi i […]

Më shumë
06.04.2020

Nxitja e performancës komunale për ofrim të shërbimeve më të mira

TEKST: Norbert Pijls – 31 mars 2020 “A mjafton e argjendta?”. Ky ishte titulli retorik i një artikulli të shkruar nga kryetari i komunës së Pejës pasi komuna e tij fitoi vendin e dytë në ceremoninë e ndarjes vjetore të Grantit të Performancës Komunale në Kosovë ne vitin 2016. Në […]

Më shumë