Grantet e Performancës

Këtu mund të gjeni botime të ndryshme që lidhen me Grantin e Performancës

Raporti i vleresimit të grantit të performancës komunale – 2020

Projektet e financuara nga grantet e DEMOS

Granti I Performancës Fakte

Rregullat e Grantit të Performancës