Transparenca Dhe Integriteti

DEMOS II mbështet komunat që të veprojnë në mënyrë më transparente dhe të ofrojnë qasje adekuate në informacionin publik.

Përmes mekanizmave të vet kryesor, Grantit të Performancës dhe asistencës teknike, DEMOS ofron mjetet dhe metodologjinë në dispozicion për komunat të cilat tematikisht janë të lidhura me dobësitë e zbuluara në analizat vjetore të të dhënave të performancës.