Qeverisja Lokale Demokratike

DEMOS mbështet komunat për të përmirësuar funksionimin e kontrolleve dhe balancave komunale, për të përfshirë gjithnjë e më shumë qytetarët në proceset vendimmarrëse dhe për të përfshirë më shumë grupet e margjinalizuara.

Përmes mekanizmave të vet kryesor, Grantit të Performancës dhe asistencës teknike, DEMOS ofron mjetet dhe metodologjinë në dispozicion për komunat të cilat tematikisht janë të lidhura me dobësitë e zbuluara në analizat vjetore të të dhënave të performancës.