Granti I Performancës

Ne përkrahim të gjitha 38 komunat e Kosovës në bazë të performancës së tyre, duke përdorur Grantin e Performancës si mjetin tonë kryesor. Duke zhvilluar konkurrencën në mes të komunave, grantet e performancës nxisin ndryshime pozitive në sjelljen e komunave për përmirësimin e qeverisjes demokratike, menaxhimin financiar dhe të burimeve njerëzore, transparencën dhe integritetin

Qëllimi i përgjithshëm i Grantit të Performancës, i cili është plotësisht i integruar në sistemin e Kosovës, është nxitja e komunave për të përmirësuar proceset e qeverisjes në nivel lokal, të cilat së bashku me kornizën e politikave të përmirësuara do të çojnë në ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët.

Granti i Performancës është një mekanizëm i krijuar dhe bashkë-financuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i zbatuar së bashku me projektin DEMOS – Helvetas Swiss Intercooperation.

 

Granti i Performancës jep grante për komunat në bazë të performancës së tyre në fushat e përzgjedhura.

Ai ofron stimuj që do të stimulojnë komunat për të përmirësuar më tej performancën e tyre në:

Qeverisjen demokratike

Menaxhimin e komunës

Transparencë dhe integritet.

Buxheti vjetor i Grantit të Performancës prej rreth 2.25 milion euro është në dispozicion në vitet 2018-2021.

Të gjitha 38 komunat e Kosovës kanë të drejtë pjesëmarrjeje në Grantin e Performancës. Ato mund të përdorin grantin për investime kapitale sipas prioriteteve dhe nevojave të tyre, në përputhje me legjislacionin e Kosovës.

SI FUNKSIONON? Granti i Performancës për komuna bazohet në parimet e mëposhtme:

  • Komunat duhet të përmbushin disa kushte minimale çdo vit para se të kualifikohen për Grantin e Performancës në baza vjetore.
  • Për të gjitha komunat që i kanë plotësuar kushtet minimale, granti që merr secila komunë bazohet në pikët relative të saj kundrejt 27 treguesve të performancës.

Për më tepër informata,  lexo Rregullat e Grantit të Performancës