Fletënotimet E Komunave

Fletënotimet paraqesin rezultatet e grantit të performancës të të gjitha 38 komunave në Kosovë

Vlerësimi i performancës për vitin 2018 – Komuna Junik

Vlerësimi i performancës për vitin 2018 – Komuna Hani i Elezit

Vlerësimi i performancës për vitin 2018 – Komuna Kamenicë

Vlerësimi i performancës për vitin 2018 -Komuna Vushtrri

Vlerësimi i performancës për vitin 2018 – Komuna Zubin Potok

Vlerësimi i performancës për vitin 2018- Komuna Viti