Raportet
Manuali i THV-së Manuali i barazisë gjinore – 2012 Doracaku dhe udhëzimet për përmirësimin e takimeve publike dhe për pjesëmarrje aktive të qytetarëve
Manual i THV

“Forumet komunale” në Kosovë – Doracaku dhe udhëzimet për përmirësimin e takimeve publike dhe për pjesëmarrje aktive të qytetarëve
 Shkarko Manualin  Shkarko Manualin  Shkarko Manualin
Doracak për themelimin e qendrës për shërbime për qytetarë
dhe praktikat e mira nga komuna e Kamenicës
17 mënyra për t’i rritur të hyrat nga tatimi në pronë – 2013
Manual for establishing a one stop shop and good practices from the case of municipality of Kamenicë 17_menyrat_small
Shkarko Manualin  Shkarko Raportin

Raportet e THV-së

• Hani i Elezit (2010 / 2011)
• Kaçanik (2010 / 2011)
• Kllokot Vërbovc (2010 / 2011)
• Kamenicë (2010 / 2011)
• Novobërdë (2010 / 2011)
• Ranillug (2010 / 2011)
• Shtërpcë (2010 / 2011)
• Viti (2010 / 2011)

Prezantimi i buxhetit të komunave

2011 2013
• Hani i Elezit  AL AL
• Kaçanik  AL AL
• Kllokot  Vërbovc  AL
AL
• Kamenicë  AL
AL
• Novobërdë  AL
AL
• Partesh  SR SR
• Ranillug  SR AL
• Shtërpcë  AL
AL
• Viti  AL
AL

Planifikimi hapësinor

Plani rregullues urban “Zona e I-rë” Kaçanik
Plani zhvillimor urban i Kamenicës
Plani Zhvillimor Urban i Kllokotit
Plani ZhvillImor Komunal i Novobërdës
Plani zhvillimor urban i Bostanit
Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut
Plani Zhvillimor Urban i Ranillugut
Plani zhvillimor Urban i Shtërpcës
Plani zhvillimor Komunal i Shtërpcës

Menaxhimi i mbeturinave
PLANET PËR MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË MBETURINAVE

Viti Hani i elezit
waste_mgnmt_plan waste_mgnmt_plan