Upravni Odbor

Upravni Odbor ima savatničku ulogu The Steering Committee has an advisory role ka LOGOSu u vezu planiranja, monitorisanja I implementacije projekta. G;avne funskije Upravnog Odbora su kao što slede:

– Obezbediti opštestrateške smernice za projekat;;

– Odobri godišnje planove poslovanja, kao i više godišnje izveštaje;

– Deluje kao forum za razmenu da bi se obezbedila efikasna veza između prakse na terenu i na nacionalnom nivou procesa kreiranja politike.

Preporuke I saveti Upravnog Odbora treba da se donesu sa konsenzusom.

Manjinski preporuke treba uvek da bude navedenu u zapisniku kad god se to zahteva.

Upravni Odbor se sadrži od prestavnike Švajcarske Saradnje za Razvoj (SDC), Ministarstva Administracije i Lokalne Uprave (MALU), Asocijacije Kosovskih Opština (AOK) i svih partnerskih opština. Dok sve partnerske opštine su pozvane da učestvuju na sastancima upravnog Odbora, oni kolektivno predstavljaju dva glasa. Upravni Odbor se predsedava od SDC i MALU kao glavbe zainteresovane strane. Sekretariat Upravnog Odbora je vođen od Intercooperation.

U skladu sa statusom Upravni Obdor treba da se sastane dva puta gofišnje, dok dodatni sastanci se mogu organizvoati zbog specijalnih potreba i zahteva članova Upravnog Odbora.

Članci iz novina 

Musmurati: Do të përkrahen komunat në realizimin e projekteve, 23.04.2013
Zëvendësministri i MAPL-së, Basri Musmurati merr pjesë në takimin e pestë drejtues të LOGOS-it,
Održan peti sastanak upravnog odbora Švajcarsko-kosovska podrška za Lokalnu samoupravu I decentralizaciju (LOGOS) druga faza,
Të kënaqura me mbështetjen e projektit LOGOS, Aziz Zuka, Infopress, 20.09.2011

Related Pictures

[nggallery id=29]