Komiteti drejtues

Komiteti drejtues ka rol këshillues ndaj LOGOS-it në lidhje me monitorimin, planifikimin dhe implementimin e projektit. Funksionet kryesore të komitetit drejtues janë paraqitur më poshtë:

– Ofron udhëzime të përgjithshme strategjike të projektit.

– Aprovon plane vjetore të veprimit si dhe raportet gjysmë vjetore.

– Të veproj si një forum i shkëmbimit të lidhjeve midis praktikave në terren dhe të politikës vendore në nivelin e procesit vendimmarrës.

Rekomandimet dhe këshillat e Komitetit Drejtues duhet të bëhen me konsensus. Rekomandimet e minoriteteve duhet të theksohen gjithmonë në procesverbale kur kërkohet.

Komiteti drejtues është i përberë nga përfaqësues të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) dhe të gjitha komunat partnere. Ndërsa gjitha komunat partnere janë ftuar që të marrin pjesë në Komitetin Drejtues, e ato së bashku përfaqësojnë dy vota. Komiteti drejtues bashkë-kryesohet nga SDC dhe MAPL si dhe akterët kryesor vendor. Sekretariati i komitetit drejtues mbahet nga Intercooperation.

Në përputhje me statutin e tij komiteti drejtues do të mblidhet dy herë në vit, ndërsa takimet tjera do të organizohen sipas nevojave të posaçme ose kërkesat e anëtareve të komiteti drejtues.

Artikujt nga Gazetat

Musmurati: Do të përkrahen komunat në realizimin e projekteve, 23.04.2013
Zëvendësministri i MAPL-së, Basri Musmurati merr pjesë në takimin e pestë drejtues të LOGOS-it,
Održan peti sastanak upravnog odbora Švajcarsko-kosovska podrška za Lokalnu samoupravu I decentralizaciju (LOGOS) druga faza,
Të kënaqura me mbështetjen e projektit LOGOS, Aziz Zuka, Infopress, 20.09.2011

Related Pictures

[nggallery id=29]