Investicioni Fond

U cilju podrške svojim partnerskim opštinama da prevaziđu njihove ograničene mogućnosti kako bi investirali sopstvene prihode u poboljšanju usluga i drugih inicijativa ciljajući tako ekonomski razvoj i razvoj blagostanja, LOGOS je osnovao Investicioni Fond. Različiti projekti su predloženi i upravljani od strane opština u cilju da se uspostavi veza sa opštinskim planiranjem i ciklusom budžetiranja.

Ciljevi Investicionog Fonda su trostruki:

 • Poboljšan pristup o kvalitetu opštinskih/komunalnih usluga za građane i različite zajednice;
 • Poboljšanje veština upravljanja projektom i razvoja opštinskih mogućnosti za pristup u drugim fondovima i programima;
 • Podržavanje partnera u postizanju vidljivih i opipljivih rezultata
Logika i struktura Investicionog Fonda
Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i dodatna specifična podrška
Sprovedeni projekti putem Investicionog Fonda Projekti za ravnopravnost polova
Relevantni Novinski Članci
Logika i struktura Investicionog Fonda

Investicioni Fond može se podeliti na tri osnovne komponente. One odražavaju različite ciljeve projekata za finansiranje i različite faze primene projekata: Projekti sa Brzim Početkom, prvi i drugi poziv Opštinskih Projekata i Rodni Projekti (projekti ravnopravnosti polova).

Projekti sa Brzim Početkom (PBP) su dizajnirani da reše hitne potrebe kod javnih usluga unutar opštine. Cilj ovih projekata je da pokažu održive rezultate i vidno poboljšanje svakodnevnog života građana. LOGOS je dao na raspolaganju 9.000 € svim partnerskim opštinama za sprovođenje PBP.

Osnovni cilj Projekata Opštinskih Poziva je bio da poboljša pristup i kvalitet opštinskih javnih usluga za veći broj građana i promoviše inicijative koje vode ka ekonomskom razvoju. Projekti Opštinskih Poziva moraju podržati ispunjenje identifikovanih prioriteta u opštinskim razvojnim planovima. Da bi se dobila finansijska podrška od strane LOGOS-a, predloženi projekti od strane opština i trebaju da obezbede učešće i inkluziju manjinskih zajednica i trebaju biti rodno osetljivi. Projekti Opštinskih Poziva moraju podržati ispunjavanje identifikovanih prioriteta unutar opštine. Najmanje jedan projekat po opštini treba ciljati ruralnu zajednicu.

Pozivi za opštinske projekte su zahtevali da opštine su-finansiraju najmanje 20 odsto od ukupnih troškova projekta. Partnerske opštine LOGOS-a su bile grupisane prema njihovom broju stanovništva i raspodela sredstava se vršila na osnovu ovih grupacija:

 • Do 30 000 € za projekte opštinskog poziva za male opštine, kao što je Klokot – Vrbovac, Ranilug i Parteš.
 • Do 40 000 € za projekte opštinskog poziva za srednje opštine, kao što je Elez Han, Novo Brdo i Štrpce;
 • Do 50000 € za veće opštine, kao što je Kačanik, Kamenica i Vitina.

Tokom Druge Faze (2010-2012), LOGOS je finansirao najmanje dva projekta Opštinskog Poziva po opštini (Opštinski Poziv 1 i Opštinski Poziv 2). Preostali deo sredstava je dodeljen na konkurentskoj osnovi. Opštine koje nisu pokazale kašnjenje tokom sprovođenja svojih projekata mogu da apliciraju za dodatna sredstva. LOGOS Prelazna Faza 2013 finansira najmanje jedan projekat Opštinskog Poziva po opštini (Opštinski Poziv 3)

LOGOS Faza II je podržala opštine u prevazilaženju svojih ograničenih sposobnosti za investiranje sopstvenih resursa u kapitalne investicije sa fondom iz granta
LOGOS Prelazna Faza 2013 je koristila ista pravila i procedure za fondove kao i LOGOS Faza  II (oni proističu iz IPA procedura). Fond iz granta je doveo do konkretnog i merljivog poboljšanja uslova života  građana  i omogućio LOGOS-u da uslovi druge aktivnosti (što je i bilo korisno sredstvo za kretanje opština napred). Fond je takođe doprineo poboljšanju kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, tehničkog nadgledanja i finansijske administracije. LOGOS Prelazna Faza 2013 se smatra imperativom  od strane LOGOS-a. Finansirali smo opštine na jugoistočnom delu Kosova kao što su: Hani i Elezit, Kaçanik/Kačanik, Kamenicë/Kamenica, Klokot Vrbovac/Kllokot Vërbovc, Novo Brdo/Novobërdë, Parteš/Partesh, Ranilug/Ranillug, Štrpce/Shtërpcë i Viti/Vitina. LOGOS je nastavio da prati principe i procedure  “vezane za budžetsku podršku ”, pošto  iskustvo iz druge faze  ne podržava “nepovezivanje za budžetsku podršku”. Jedino su projekti iz odobrenih Opštinskih Razvojnih Planova (ORP)  bili prihvatljivi. Na ovaj način, Budžet Fonda iz Granta je funkcionisao kao podsticaj za sprovođenje planova izrađenih u Fazi II (specifični izlazni rezultati 1.1). Svi projekti su započeli sprovođenje radova u maju 2013. kako bi bili završeni pre oktobra 2013. godine (kraj građevinske sezone). LOGOS Prelazna Faza 2013, u saradnji sa našim partnerskim opštinama, je završila približno 16 infrastrukturnih projekata  uključujući snabdevanje škola  i inventar za opštine.

Obuka o upravljanju projektnim ciklusom i dodatna specifična podrška

U cilju jačanja opštinskih sposobnosti da konkurišu za sredstava i upravljanju sprovođenje projekata, LOGOS obezbeđuje obe obuke, opšte treninge i posebnu podršku/trenersku za odgovore na potrebe pojedinih opština.

Kao način da se radi na pripremi i sprovođenju projekata Opštinskih Poziva i za podršku razvoja veština upravljanja projekata partnerskih opština LOGOS je omogućio trodnevni trening za Upravljanje Projektnim Ciklusom (PCM) za opštinsko osoblje u Maju 2011 godine. Trening je bio usmeren na metodologiju izrade predloga projekata. To uključuje teme kao što su analiza problema, sprovođenje projekata, planiranje budžeta i praćenje kao i strategije ocenjivanja. Opštinski zvaničnici su morali da donesu pripremljene koncepte projekata na treningu, tako da njihove pripreme su direktno primenjene za izradu predloga za projekte Drugog Opštinskog Poziva.

LOGOS je takođe nudio dodatnu podršku novoformiranim opštinama Klokot – Vrbovac, Novo Brdo i Parteš. U cilju prevazilaženja ograničenih kapaciteta ovih poslednjih opština još jedna dodatna metodologija podrške projektima je primenjena. Ova podrška se sastoji od intenzivne obuke tokom procesa izrade projekata, i konstantnog nadgledanja kao i obuku tokom faze sprovođenja projekata.

Obuka o  ciklusu upravljanja Projekta – Maj 2011 Opštinski radnici i konsultanti LOGOS-a tokom
izrade predloga za izgradnju trotoara u opštini Klokot.
Sprovedeni projekti putem Investicionog Fonda

[nggallery id=30 template=investmentfund]

Projekti za ravnopravnost polova

Uvođenje rodno osvešćene politike je poprečna tema unutar svih aktivnosti LOGOS-a. Iz tog razloga takođe zaslužuje važno mesto u okviru Investicionog Fonda. Uvođenje rodno osvešćene politike se postiže kroz podršku lokalnih samouprava u uspostavljanju u praksi Zakona o ravnopravnosti polova, naročito kroz podsticanje učešća žena na treninzima, organizovanjem žena kroz angažovanjem putem uspostavljanja učešća u procesima donošenja odluka, senzibilizacija službenika lokalne samouprave o rodnim pitanjima, i uvođenje elemenata rodne analiza u planiranju i budžetiranju. Sprovođenje Rodno Osetljivog Budžetiranja je važan fokus za LOGOS.

Sve partnerske opštine su projektovale i potpisale ugovore za specifične rodne projekte opštine. Projekti se uglavnom sprovode od strane imenovanih opštinskih službenika za ravnopravnost polova, ali u opštini Kamenica, Novo Brdo i Ranilug ugovori su dodeljeni NVO umesto opštinama.

Projekti za ravnopravnost polova

 • Elez Han: poboljšanje uloge i prava žena za nasledstvo
 • Kačanik: jačanje položaja žena u procesima donošenja odluka
 • Kamenica: projekat ‘Žena je moja majka – želim da je ona jednaka samnom“
 • Klokot-Vrbovac: projekat ‘Otkrij u pravom trenutku ukoliko želiš da imaš vremena’’
 • Novo Brdo: obuka žena u oblasti razvoja poljoprivrede, odnosno voćarstva
 • Parteš: obuka žena za učešće u politici
 • Štrpce: projekti za rodnu jednakost i rodno osetljivo budžetiranje
 • Vitina: projekti za rodnu jednakost i rodno osetljivo budžetiranje
Relevantni Novinski Članci

“LOGOS”-i zviceran rinovon objektet e 2 shkollave të Vitisë – Koha Ditore, 13.04.2013
Anulohet vendimi për participimin e vitiasve në projekte komunale – Koha Ditore, 28.02.2013
Përurohen dy projekte infrastrukturore – Website Kaçanik/Kačanik – 28.11.2011

Vitia merr pamje tjetër – Website Viti/Vitina – 26.11.2011
Vitia e Kllokoti mbështeten nga organizata zvicerane “Helvetas Intercooperation” – Koha Ditore – 10.06.2012
Qeveria zvicerane dhe dy ministri ndihmojnë fshatrat e Vitisë, by Ibrahim Sefedini, Koha Ditore,21.05.2012

LOGOS-i financon dy projekte në Kaçanik dhe Han të Elezit, by K.Sallahu, Zëri, 19.05.2012
LOGOS-i Përkrahë Komunën e Hanit të Elezit në menagjimin e mbeturinave , website of the municipality of Hani i Elezit, 18.05.2012 
U nënshkrua marëveshje bashkëpunimi për projektin “Ndërtimi i trotuarit nëpër vendbanimin Llabjan përgjatë rrugës Novobërdë’’, website of the municipality of Novo Brdo 17.05.2012 
Qeveria zvicerane financon urën e re që lidh dy pjesët e Kaçanikut, by Ekrem Raka, Koha Ditore, 7.05.2011
Qeveria zvicerane financon disa projekte infrastructurore të 6 komunave, by Ibrahim Sefedini, Koha Ditore, 6.05.2011
Zvicra i investon 40 mijë euro në shkolla të Hanit të Elezit, by Ekrem Raka, Koha Ditore, 10.05.2011