Menađžiranje Otpada

LOGOS II Faza podržava opštine Vitina i Elez Han u oblasti upravljanja otpadom. Ove dve opštine, imaju za prioritet upravljanje otpadom kao predmet za pomoć LOGOS-a. Ovo ilustruje naglasak LOGOS-a na „podršku na zahtev“.

Kao što je opisano u Sveobuhvatnom Predlogu Statusa za Kosovo i na taj način u Ustavu Kosova, opštine su stekle punu i isključivu nadležnost za obezbeđivanje i održavanje javnih službi i komunalija, koje uključuju i upravljanje otpadom. Opštine međutim su se susrele sa teškoćama kod efikasnog upravljanja zbog nedostatka planova za upravljanje otpadom, nedostatak stručnosti u ovoj oblasti i takođe pravnih neizvesnosti. Razvoj održivih planova za upravljanje otpadom ima ključnu ulogu u postizanju čiste životne sredine. U ovom kontekstu, LOGOS je omogućio analizu trenutnog stanja u odabranim opštinama kao i podržao  ih u razvoju njihovih Planova Upravljanja Čvrstim Otpadom (PUČO).

Finalni Planovi Upravljanja Čvrstim Otpadom su usvojeni u Vitini i Elez Hanu u 2012 god. Tako, LOGOS-ove partnerske opštine su među prvim opštinama koje imaju plan upravljanja čvrstim otpadom i finansijski plan.

Podrška aktivnosti za upravljanja otpadom
Procene sistema upravljanja otpadom
Participativna izrada Planova Upravljanja Cvrstim Otpadom
Saradnja sa AKO u cilju prilagođavanja Kosovskog pravnog okvira sa otpadom
Relevantni članci štampe Relevantne slike
Podrška aktivnosti za upravljanje otpadom

LOGOS-ova podrška u oblasti upravljanja otpadom obuhvata različite metodologije, u opsegu od obuka pa do treniranja opštinskog osoblja na izradi metodologija i tehničkih standarda potrebnih za planove za upravljanje otpadom. LOGOS je takođe omogućio javne konsultacije, organizovao je studijsko putovanje u Sloveniji i finansijski je podržao nabavku neophodne opreme za primenu usvojenih planova za upravljanje otpadom.

LOGOS je pratio i podržao čitav proces pripreme i izrade opštinskih planova upravljanja otpadom. To je podrazumevalo prvi trening opštinskog osoblja i pripadnika civilnog društva o tome kako da se analiziraju implikacije otpada i stanje u njihovim navedenim opštinama (vidi u nastavku). Kada je procena otpada bila spremna, LOGOS-ovi konsultanti su pružili tehničke savete u radu opštinskih radnih grupa i obezbedili su ispunjavanje zakonskih uslova (takođe vidi u nastavku).

Pored toga, studijsko putovanje je organizovano u Sloveniji u Aprilu 2011 god., u cilju učenja od drugih iskustava u regioni. Program je obuhvatao susrete sa različitim akterima u oblasti upravljanja otpadom kao što su predstavnici Slovenačkog Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja, zvaničnici lokalne samouprave kao i menadžment javnih i privatnih preduzeća za upravljanje otpada u Sloveniji. Opštinski zvaničnici su izloženi dobroj praksi za upravljanje otpadom, prikazani su efektivni sistemi prikupljanja otpada, planovi za upravljanje i finansijski planovi kao i sistem dizajniran za upravljanje naknade. Ova informacija je imala za cilj da pruži Kosovskim opštinskim zvaničnicima moguće primere i izvore inspiracija za razvoj njihovih sopstvenih sistema za upravljanje čvrstim otpadom.

Pored toga LOGOS je omogućio javne debate u obe opštine u cilju predstavljanja nacrt planova građanima. FORUM metodologija je primenjena za organizovanje javnih konsultacija. To je dalo posebno priliku za diskusiju predloženih puteve/smernica i rasporeda za prikupljanje otpada kao i predložene naknade. Ova informacija je imala za cilj da pruži Kosovskim opštinskim zvaničnicima moguće primere i izvore inspiracija za razvoj njihovih sopstvenih sistema za upravljanje čvrstim otpadom.

Konačno, LOGOS je podržao opštinu Elez Han pri nabavci neophodnih kontejnera za otpad putem Investicionog Fonda. Opština je vodila proces javne nabavke i pripremila je plan isporuke po porodici. Svako domaćinstvo je snabdevena sa po jednim kontejnerom (120 l) kao i kontejneri (1.1 m3) za kolektivne stambene zgrade su dostavljeni.

Procene sistema upravljanja otpadom

U prvoj fazi, LOGOS je podržao proces proizvodnje otpada i sadašnjih sistema prikupljanja otpada na lokalnom nivou. Kao što je već rečeno, Elez Han i Vitina su odabrane partnerske opštine kao rezultat njihovog zahteva za podršku u ovoj oblasti. Procene su sprovedene od strane opštinskog osoblja, studenata i preduzeća za otpada, koji su prvobitno bili obučeni o zahtevima o takvoj primeni od strane konsultanata koji su omogućili proces. Ove procene su bile usmerene na sticanje boljeg razumevanja problema u pitanju i specifičnim problemima obe partnerske opštine. Analize izveštavaju dalje zacrtane mogućnosti unapređenja i predloženih smernica za kurs akcije i procedura upravljanja otpadom u budućnosti.

U konkretnom smislu, analiza otpada se sastoji od procene stanovništva i domaćinstva na području pod istragom, iznosu proizvedenog otpada i količine sadašnjih kontejnera, trenutni broj dostupnih vozila za prikupljanje u opštinama kao i dani/raspored za sakupljanje otpada. Pored toga, uzorci sastava ili kompozicije otpada su napravljeni kako bi se prognozirala količina i sastav otpada u narednim godinama. U tom smislu, ove procene otpada su bile takođe korisne u određivanju procenta otpada proizvedenog koji je reciklirajući ili ne-reciklirajući, kao i procene mogućnosti za kompostiranje. Procena je pomogla opštinama da predvide i planiraju koliko humanih i finansijskih resursa će biti neophodno u budućnosti.

Ove prikupljene informacije su pomogle delatnostima dotičnih opština i LOGOS-u na sledećim konkretnim ciljevima: povećanje broja domaćinstva sa pristupom na službe prikupljanja otpada, obraćajući tako posebnu pažnju na ruralne zone. Da bi se osiguralo da su usluge i prikupljanje pružene redovno, i da su sistemi finansijski održivi, konkretne mere za postizanje ovih ciljeva trebalo bi da budu uključene u planove upravljanja otpadom.

Izveštaj procene otpada Elez Hana i Vitine

Participativna izrada Planova Upravljanja Čvrstim Otpadom

Završetak procenjivanja otpada dozvolilo je opštinama Vitine i Elez Hana da počnu sa izradom svojih sopstvenih planova upravljanja otpada. Za ovu svrhu, Gradonačelnici obe partnerske opštine kao prvo su imenovali radnu grupu za pripremu nacrt plana. Ove grupe su radile u bliskoj saradnji sa konsultantom LOGOS-a. U tom smislu, LOGOS je pomogao radnim grupama u strukturiranju svoj rad. Konsultant je učestvovao na svim sastancima radne grupe, pripremio je spisak pitanja sa kojima će se baviti radna grupa i pružio tehničku stručnost kako odgovoriti najbolje na dotične opštine.

LOGOS-ov konsultant je osigurao da se nacrti Planova Upravljanja Čvrstim Otpadom (PUČO) su u skladu sa Kosovskim zakonodavnim okvirom u oblasti otpada. Izrada ovih planova je adresirala upravljanje otpada na teritoriji opštine i osnovana je na sve informacije, naučene lekcije i iskustva stečena putem procene otpada. Planovi takođe sadrže i finansijsku analizu. To obuhvata pregled humanih i finansijskih resursa neophodnih za upravljanje otpadom, kao i operativne troškove i troškove održavanja. Izrada PUČO je išla ruku pod ruku sa razvojem sistema monitoringa i sprovođenja.

Nacrt planovi su onda predstavljeni javnošću povodom Opštinskih Foruma. Ključna pitanja o kojima je diskutovano su predloženi putevi/smernice i raspored za prikupljanje otpada kao i prikupljanje novčanih naknada za pokrivanje troškova.

PLANI ISTRAJNOSTI ZA MENADZIRANJE OTPADA

Vitina Elez Han
waste_mgnmt_plan waste_mgnmt_plan
Saradnja sa AKO u cilju prilagođavanja Kosovskog pravnog okvira sa otpadom

Izrada Planova Upravljanja Čvrstim Otpadom je suočena sa zakašnjenjem u 2011 god, zbog neizvesnosti oko pravnog okvira za upravljanje otpadom na Kosovu. Glavni problem je još uvek nerazjašnjeno pitanje vlasnika nadležnosti upravljanja otpadom, bilo to da je opština kao što je navedeno u Zakonu o lokalnoj samoupravi ili regionalna kompanija prema Zakonu o javnim preduzećima (JP). U tom kontekstu, LOGOS je pružio podršku aktivnostima zastupanja/lobiranja od strane Asocijacije Kosovskih Opština, koja je zahtevala pojašnjenje i prilagođavanje Zakona o JP i Zakona o otpadu.

Ova saradnja sa AKO i ove aktivnosti lobiranja obuhvataju izradu artikala o problemima i izazovima sa kojima se opština suočava sa prikupljanjem otpada i sprovođenjem zakonodavnog okvira. Druga aktivnost sastojala se od organizovanja okruglog stola sa predstavnicima Kosovskog Parlamenta u novembru 2011 god. Relevantni akteri rade kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou na okupljanju za diskusiju problema i izazova u oblasti upravljanja otpadom.

Usvojeni Planovi

Plan Upravljanja Čvrstim Otpadom Elez Hana je usvojen na sednici skupštine opštine u januaru 2012 god. dok skupština opštine Vitina je odobrila konačni plan u oktobru iste godine.

Relevantni članci štampe

Schweiz “beseitigt” Müll in Hani i Elezit – Albinfo.ch – 15.10.2012
Zvicra e pajis çdo shtëpi të Hanit të Elezit me shporta bërlloku – Koha Ditore – 15.10.2012
Kontejner për mbeturina për çdo familje të Komunës së Hanit të Elezit – Hani i Elezit/Elez Han – 14.10.2012

Vitia bëhet me plan komunal për menaxhim të mbeturinave – Koha ditore – 21.09.2012
Komunat duan kompetenca, Besiana Xharra, Zëri.info, 23.10.2011,
Vitia dhe Hani i Elezit me plane për menaxhim të mbeturinave, Website of the Municipality of Hani I Elezit, 12 July 2011

Related Pictures

[nggallery id=6]