Opštinska struktura

LOGOS asistira svim partnerskim opštinama u poboljšanju opštinske strukture. Da bi se povećala efektivnost opštinske strukture i organizovanja, i da omogući opštinama pružanje javnih usluga građanima širom njihove teritorije. LOGOS je pomogao da se formuliše i primeni nova pod-opštinska uredba.

Jačanje opštinske tehničke osnove Osnivanje“Jedinstveni šalter”
Razvoj pod-opštinske uredbe Podrška Opštinskom Javnom Informisanju
Relevantne štampi Srodni snimci
Jačanje opštinske tehničke osnove

Na početku II Faze, projekat je prvo investirao u jačanju tehničke osnove opštinske uprave Klokot-Vrbovca, Raniluga i Parteša, koje su opštine nedavno uspostavljene, i u opštinama Novo Brdo i Štrpce, gde je  procenjen nedostatak ključnog materijala. Ona obezbeđuje dostupnost esencijalnih oprema za rad (kao što su kompjuteri, štampači, kopir mašina,itd.) kao i osnovnu obuku relevantnih stručnjaka za rukovođenje sa njima.

Osnivanje“Jedinstveni šalter”

Osnivanje Uslužnih centara u (Partešu, Vitini i Elez Hanu)
LOGOS Prelazna Faza 2013 je formirala UC-e u partnerskim opštinama. Uslužni centar poboljšava pružene usluge građanima i obezbeđuje usluge jedino kroz ovu kancelariju. Pored toga, projekat uspostavlja i sistem pomoćne službe/ šaltera preko jedne elektronske mreže, putem koje se svi zahtevi šalju sa šaltera uslužnog centra u odgovarajuća odeljenja u zgradi. Ovaj softver elektronske mreže je u skladu sa zahtevima Ministarstva administracije lokalne samouprave. Osnivanje uslužnih centara u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu imaće direktan pozitivan uticaj na poboljšanje opštinskih administrativnih službi. Uspostavljanje i funkcionisanje UC-a sledi pažljivo administrativno uputstvo MALS-a,  broj 2011/03 za UC.

Rodno odgovorno budžetiranje se primenjuje u svim partnerskim opštinama
LOGOS Prelazna faza 2013 se usredsređuje na rodno odgovorno budžetiranje. Projekat koristi iste pristupe i sredstva razvijena tokom druge faze LOGOSA-a. Rezultati ovih aktivnosti su uključeni u razgovore o budžetu za 2014. Kao deo ovih aktivnosti o ROB-u, projekat nastavlja sa ažuriranjem rodnih upitnika, izrađenih tokom Faze II.

“Jedinstveni šalter” je inaugurisan 7 Juna 2011 u opštini Kamenica.
Uspostavljanje ovog jedinstvenog šaltera pruža jasan primer poboljšanja opštinske organizacione strukture. Koncept jedinstveni šalter se odnosi na uspostavljanje “jednog stola” za administrativne usluge dostupne za građane. Mesta gde su građani prethodno morali da kontaktiraju određenog opštinskog službenika zavisno od potrebne usluge/dokumenta, stoga su išli iz jedne u drugu opštinsku kancelariju, dodatna vrednost jedinstvenog šaltera je da mnoštvo usluga se mogu pružiti na jednom mestu.

Iako lista dostupnih usluga za jedinstveni šalter je već predata od strane Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave, a postoje nekoliko doprinosa od strane LOGOS-a za sprovođenje jedinstvenog šaltera. Prvo je finansirano renoviranje i kancelarijski nameštaj i snabdevanje relevantne IT opreme. LOGOS nastavlja podršku sa obukom opštinskog osoblja sa novim procedurama jedinstvenog šaltera. U ovu svrhu, specifična obuka  je organizovana od strane LOGOS-a, koja je organizovala posete opštinama sa sličnim kancelarijama koje već funkcionišu. Konačno, brošura je bila izrađena u smislu da se građani informišu oko usluga koje se pružaju od strane jedinstvenog šaltera.

Priručnik za osnivanje centara za usluge građana i dobre prakse iz opštine Kamenice

Brochure on Municipal Services One-Stop Shop
Brochure on Municipal Services One-Stop Shop

Kao rezultat, ključne opštinske usluge se sada mogu pružiti svim stanovnicima na jednom mestu i  pristupačnost administrativnih usluga je poboljšana. LOGOS je organizovao različite ankete da proceni zadovoljstvo građana sa ovom novom strukturom. Ankete pokazuju da više od 90% građana koji su posetili jedinstveni šalter su bili zadovoljni sa kvalitetom pruženih usluga. Pored toga, građani su se sami izjasnili da su informisani oko postupaka i vrste usluga koje su dostavljene. Anketa dalje pokazuje da je neophodno vreme za postupke smanjeno. U odnosu sa svim ostalim opštinama gde je LOGOS aktivan, Kamenica dobija najviše ocene ukupnog izvođenja opštinskih administrativnih struktura. Na osnovu ovog uspeha, LOGOS Prelazna Faza je uvela Jedinstvene šaltere u novim prostorijama u kosovskim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Projekat je osnovao elektronsku mrežu koja šalje sve zahteve sa šaltera u Jedinstveni šalter koji se nalaze u odgovarajućim odeljenjima u objektu. Softver za ovu elektronsku mrežu je u skladu sa zahtevima Ministarstva Administracije i Lokalne Samouprave.

Razvoj pod-opštinske uredbe

Od početka 2011 godine  LOGOS je radio u razvoju pod-opštinske uredbe za opštine gde je takva zakonodavnost nedostajala. Uz svoju pravnu osnovu u Zakonu o Lokalnoj Samoupravi, cilj takve opštinske uredbe je da formalizuje mehanizme za konsultacije između opštinskih vlasti i sela, da omogući  pravila za sastav i da definiše moguće odgovornosti koje mogu da se preduzmu od strane seoskog nivoa.

U cilju podrške nacrta pod-opštinske uredbe opština, LOGOS je omogućio održavanje širih konsultacija koje su se održale i da omogući da što više učesnika bude prisutno. LOGOS je prvo pripremio uredbu sa opštinskim komisijama. Kada je prvi nacrt bio gotov, LOGOS je organizovao sastanke sa svim seoskim predstavnicima pojedinih opština radi predstavljanja i diskusije nacrta. Dalje konsultacije su organizovane sa nacionalnim lokalnim akterima, specifično sa Ministarstvom Administracije Lokalne Samouprave (MALS), i Asocijacijom Kosovskih Opština (AKO). Ovikrugovi konsultacija su omogućile razvoj šablona uredbe koja je podržana i distribuirana širom Kosova od strane MALS-a i AKO-a.

Pismo iz MALU uvođenja propisa
o sub-opštinskom nivou:
[Albanski] [Srpski]
Šablon pod-opštinskih uredbe: [Engleski] [Albanski] [Srpski]

Sve partnerske opštine su se prilagodile i odobrile pod-opštinsku uredbu. U proleće 2013 godine, seoski saveti su izabrani u sedam partnerskih opština. Nakon završetka ovog procesa, seoski predstavnici su obučeni od strane opštinskog osoblja u saradnji sa LOGOS-om.

Podrška Opštinskom Javnom Informisanju

Potpuno informisanje i aktivno uključenje građana je od bitnog značaja za potpuno efektivno funkcionisanje opština, i takođe je i ključni aspekat demokratskog procesa decentralizacije. Na osnovu procene izvršene od strane Kosovskog Instituta za Lokalnu Samoupravu (KILV) LOGOS je posmatrao opšti nedostatak javne informisanosti i šireg prostiranja od strane opštine prema svojim građanima i rezultirajući nedostatak građanskog učešća. Radi promovisanja transparencije samim tim i boljeg informisanja i uključivanja građana u opštinskom stvaranju politika, LOGOS podržava partnerske opštine u oblasti javnog informisanja.

U partnerstvu sa lokalnim konsultantima, LOGOS najpre savetuje i pruža radnu podršku opštinskim službenicima za javno informisanje radi razvoja njihovih nadležnosti i boljeg organizovanja njihovih zadataka. LOGOS je takođe dodelio 2,000 Evra svakoj partnerskoj opštini u 2011. Ovaj grant je obezbeđen u pilot šemi “direktna podrška budžetu”, da bi se promovisala fleksibilnost upotrebe sredstava.

Opštinski službenici za javno informisanje su takođe bitno uključeni u svim ostalim LOGOS-ovim aktivnostima i igraju aktivnu ulogu u organiziranju javnih konsultacija/debata po pitanjima koje se razvijaju od njihovih odgovarajućih opština u partnerstvu sa LOGOS-om.

Relevantne štampi

Isak Behluli lider i fshatit Pasjak -­‐ 2LOnline, 14.05.2013
Hani i Elezit bëhet me kryepleq të rinj fshatrash – Koha Ditore, 10.04.2013
Srodni snimci

[nggallery id=5]