Izvor Sopstvenih Prihoda

LOGOS podržava svoje partnerske opštine u oblasti sopstvenih prihoda (SP). Ovo su prihodi koje opština može sama prikupiti na osnovu Zakona o Finansiranju Lokalne Samouprave, kao što su opštinski porezi, takse i ostale naplate za javne usluge pružene od strane opštine. LOGOS-ova podrška za povećanje sopstvenih prihoda je napredovala u nekoliko faza. U 2010, LOGOS je najpre  sproveo analizu osnovnih prihoda i potencijalnih prihoda njenih partnerskih opština. Ove procene su omogućile usmeravanje i savetovanje opštinskih službenika o mobilizaciji resursa, redovnih informacija i komunikacija sa građanima. Oni su takodje dozvolili identifikaciju poreza na imovinu kao prioritetno polje rada.

Analize osnovnih prihoda i potencijalnih prihoda Povećanje sopstvenih prihoda od poreza na imovinu
Registracija širom Kosova neregistrovanih imovina Studijska  poseta Mađarskoj – Juli 2010
Regionalni sastanci najboljih praksi Konferencija o Porezu na Imovinu
Relevantni novinski članci Opštinsko finansiranje
Relevantne fotografije
Analize osnovnih prihoda i potencijalnih prihoda

LOGOS Prelazna Faza 2013  podržala opštine u njihovim naporima  za povećanje naplate poreza na imovinu i rasprostranjena su najbolje prakse širom Kosova u saradnji sa AKO.

17_nacina_small 17 načina za povećanje prihoda od poreza na imovinu – 2013

U 2009 godini nijedna od partnerskih opština nije imala održivu i realnu analizu sopstvenih osnovnih prihoda i potencijal za budućnost, stoga je LOGOS  omogućio analizu izvora opštinskih prihoda tokom perioda 2007-2011, i potencijal za povećanje opštinskih prihoda za period 2011-2016. LOGOS-ovi eksperti su izvršili procenu na osnovu istorijskih podataka, terenskih poseta i diskusija sa opštinskim službenicima. Proizvedeni izveštaji bi trebalo da izgledaju nezavisni, izvan procene opštinskog izvođenja u stvaranju SP-a i u proceni opštinskog potencijala za SP u budućnosti. Izveštaji sadržavaju pretpostavke oko nedostatka u prikupljanju poreza za svaku opštinu samostalno i predloga za oblasti gde povećanje sopstvenih prihoda može biti stvoreno od strane opštine. Na osnovu ovih izveštaja LOGOS je osim toga identifikovao porez na imovinu kao prvu oblast rada za 2011.

• Elez Han (2010 / 2011)
• Kacanik (2010 / 2011)
• Klokot Vrbovac (2010 / 2011)
• Kamenica (2010 / 2011)
• Novo Brdo (2010 / 2011)
• Ranilug (2010 / 2011)
• Štrpce (2010 / 2011)
• Vitina (2010 / 2011)
Povećanje sopstvenih prihoda od poreza na imovinu

Kao što proizilazi od analize izveštaja sopstvenih prihoda, najviši potencijal za rast opštinskih sopstvenih prihoda lezi u povećanom prikupljanju poreza na imovinu. Postoje nekoliko problema u oblasti prikupljanja poreza na imovinu. Najpre, kao prvo značajan broj imovina nije registrovan, čime se izbegava fakturisanje i drugo, opštine još imaju poteškoća u primeni naplate poreza.

Na osnovu gore pomenutog, LOGOS najpre podržava opštine u registrovanju neregistrovanih objekta/imovina. U tom pogledu, prvo je sprovedena obuka u partnerstvu sa Ministarstvom Finansija,  o tome koje vrsta objekta podležu porezu na imovinu i kako da se one registruju. Obučeni opštinski timovi su zatim poslati na terenu radi provere dostupnih podataka i registrovanja neregistrovanih objekata. Ova podrška je pokazala jasne rezultate i sve partnerske opštine su izvestile povećanje isplata poreza na imovinu na objekte koje podležu plaćanju.

Rezultat u registraciji neregistrovanih objekta

Ovo ažuriranje opštinske baze podataka omogućava opštinama da imaju jasnu sliku o tome kako se može očekivati finansijski korist od poreza na imovinu. To je takođe usmerilo LOGOS i partnerske opštine da se prilagode i preciziraju ciljeve za 2012. LOGOS trenutno radi sa svoje partnerske opštine  na mere i podsticanja za poboljšanje isplate računa.

Registracija širom Kosova neregistrovanih imovina

Kao što je gore prikazano, predložena metodologija od strane LOGOS-a za “registraciju neregistrovanih objekata” i način  ažuriranja opštinske baze podataka je pružila vidljive rezultate. LOGOS i Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju su odlučili da podele ove pozitivne razvoje sa partnerima i ostalim zainteresovanim akterima za rad u oblasti lokalne samouprave u korist repliciranja metodologije. Kao rezultat ovih diskusija, Ministarstvo Financija, USAID – DEMI projekat i LOGOS će podržati ostatak Kosovskih opština u ažuriranju njihovih baza podataka i sprovođenju metodologije prethodno sprovedene sa LOGOS-ovim partnerskih opštinama. Ovaj proces je počeo u Aprilu 2012. LOGOS će direktno podržati 11 opština.

Studijska  poseta Mađarskoj – Juli 2010

LOGOS nastavlja da asistira njenim partnerskim opštinama putem različitih projektnih aktivnosti. Ovo na primer uključuje studijsku posetu Mađarskoj u Juli 2010 godine za opštinske službenike. Gradonačelnici i finansijski direktori su dobili tri dana intenzivne obuke na temu lokalnih poreza, sa ciljem da se razviju opštinski kapaciteti u povećanju sopstvenih prihoda. Dodatni cilj studijske posete je da se opštinski službenici suočavaju sa ostalim metodologijama koje se mogu replicirati ili služiti kao izvor inspiracije za poboljšanje naplata opštinskih poreza na Kosovu.

Regionalni sastanci najboljih praksi

U dodatku, LOGOS organizuje dvo-godišnje sastanke u razmeni najbolje prakse u oblasti Sopstvenih Prihoda. Ove radionice prikupljaju opštinske finansijske uprave svih opština partnera i pružaju  poređenja i razmene metodologije i procedura koje se koriste u opštinskom nivou za poboljšano prikupljanje SP-a.

Konferencija o Porezu na Imovinu

Šta se može uraditi kako bi se povecala naplata poreza na imovinu na Kosovu? Ovo je bila glavna adresirana tema tokom Konferencije Poreza na Imovinu, koja je održana 13 Decembra 2012 god. u Prištini uz podršku SDC i LOGOS. Konferencija je okupila zajedno oko 100 ucesnika, odnosno predstavnike Ministarstva Finansija, AKO, Gradonacelnike Opštine i ostale predstavnike opština, ekonomiste, medunarodne organizacije itd.

OSR Manual SPI Manuelni
Relevantni novinski članci

Heqja e participimit qytetar lehtëson arkëtimin e mjeteve nga tatami në pronë – Koha Ditore, 16.04.2013
Komunat kundër zvogëlimit të buxhetit të tyre nga 10 në 8 për qind – Koha Ditore, 02.04.2013
Komunat duan pavarësi nga qendra – Tribuna, 23.03.2013
Komunat kërkojnë pavarësi financiare – Zëri, 16.03.2013
Komunat kamuflojnë të hyrat vjetore nga tatimi në prone – Koha Ditore – 13.12.2012

Tatimi në pronë sfidon punën e komunave qe 12 vjet – Koha Ditore – 28.09.2012
OSR – Komunat aktivizohen ndaj fshehësve të pronave – Zeri – 15.09.2012

Komunat nisin me regjistrimin e pronave të paregjistruara – Gazeta Bota Sot – 10.09.2012

Zyrtarët komunalë trajnohen për regjistrimin e pronave të paregjistruara, website of the Municipality of Gjilan, 16.05.2012
Ndërmarrjet shoqërore të Vitisë borxhlinjtë më të mëdhenj të Komunës, Ibrahim Sefedini, Koha Ditore, 13.01.2012
Pasojat e procesit buxhetor, Besiana Xharra, Zëri.info, 13.11.2011
LOGOS ndihmon komunën e Novobërdës në regjistrimin e pronave të pa regjistruara, website of the municipality of Novo Brdo/Novobërdë, 07.07.2011
Nis registrimi i objekteve të paregjistruara, by Ekrem Raka, Koha Ditore, 19.06.2011
Në katër komuna nis registrimi i pronave të paregjistruara, by Ibrahim Sefedini, Koha Ditore, 16.06.2011
Planet e dëmshme të Qeverisë, Besiana Xharra, Zëri.info, 15.01.2011
Zyrtarët komunalë trajnohen për regjistrimin e pronave të paregjistruara, web-faqja e komunës së Gjilanit, 16.05.2012

Opštinsko finansiranje

LOGOS Prelazna Faza 2013 podržala AKO i njen Finansijski Kolegijum u njihovom lobiranju za predstojeću reviziju zakona o lokalnim finansijama. Ovo je urađeno u saradnji sa projektom EU “Evropska Saradnja za Jače Opštine” i USAID/DEMI. Kao rezultat ove saradnje, izveštaj koji analizira strukturu opštinskih finansija, i sprovodi ‘proveravanje realnosti’ raspoloživih sredstava opštinama u odnosu na zahteve postavljene pred njih, je napravljen.

Relevantne fotografije

[nggallery id=4]