Planiranje Buđžeta

LOGOS podržava svih devet partnerskih opštine u mehanizmima godišnjeg budžetiranja. Glavna ideja je povecati transparentnost i odgovornost budžetskog procesa i javnog finansijskog menadžmenta partnerskih opština, a i povecati gradansko razumevanje oko ovog procesa u isto vreme. Aktivnosti se fokusiraju na usmeravanje i obuku opštinskih službenika u javnom budžetiranju i finansijskom menadžmentu. Jedan prioritet je promovisanje aktivnog ucešca i participacija gradana u procesu planiranja budžeta i izvršenjea budžeta (sa posebnim osvrtom na ukljucivanje sela). Drugi prioritet je obezbedivanje redovnog informisanja kao i komuniciranja sa gradanima o budžetiranju i finansijama.

Izrada planova budžeta Učešće građana u izvršenju budžeta
Učešće građana u planiranju budžeta
Relevantni novinski članci Relevantne fotografije
Izrada planova budžeta

LOGOS podržava svoje partnerske opštine u izradi planova budžeta i u razvoju mehanizama godišnjeg budžeta. Podrška financijskog menadžmenta za partnerske opštine došla je na zahtev partnerskih opština LOGOS-a. LOGOS je zatražio da ta podrška bude komplementarna sa radom drugih medunarodnih organizacija i nacionalnim agencija sa odgovarajucim opštinama u ovoj oblasti. Dok je DEMI projekat iz USAID-a pružio smernice i obuke relevantnim komitetima skupštine opštine u cilju jacanja njihovih nadzornih uloga u javnom budžetiranju i financijskom menadžmentu, LOGOS je bio fokusiran u izgradnji kapaciteta izvršne grane. LOGOS je pružio strucno uputstvo i obuke relevantnim komitetima skupštine opštine u cilju jacanja njihovih nadzornih uloga u procesu budžetiranja. Od važnosti je da su ovi planovi u skladu sa zakonskim zahtevima, prema, izmedu ostalog, Zakonu o Finansijama Lokalne Samouprave i Zakonu o Upravljanju Javnim Finansijama.

Tokom 2011 godine, znacaj održivosti intervencija kao što je uradeno od strane LOGOS projekta je naglašeno. Postepeni prelazak iz projekta prema opštini je predložen u oblasti financija. Od opština je zatraženo da budžetiraju financijske rezerve za dalje sprovodenje aktivnosti, izmedu ostalog javno informisanje, elementi rodno osetljivog budžetiranja i upravljanje cvrstim otpadom, ali takode i placanje potrebnih troškova za AKO, u budžetu za 2012 godinu. U 2013 godini, LOGOS je takode organizovao obuke za nove izabrane predsednike seoskih saveta radi njihovog informisanja u vezi planiranja budžetnog cirkulara.

Prezentacija opštinskog budžeta

2011 2013
• Elez Han  AL AL
• Kacanik  AL AL
• Klokot Vrbovac  SR SR
• Kamenica  SR SR
• Novo Brdo  SR SR
• Parteš  SR SR
• Ranilug  SR SR
• Štrpce  SR SR
• Vitina  SR SR
Učešće građana u izvršenju budžeta

LOGOS pomaže opštinama da organizuju javne rasprave da predstave i diskutuju izvršenje budžeta. Ideja koja stoji iza ove pod-komponente je povecanje razumevanja gradana i transparentnost budžetskog procesa i javnog financijskog menadžmenta u Kosovskim opštinama.

LOGOS pomogao partnerskim opštinama u pripremi ovih budžetskih prezentacija, i objavio je informativne brošure koje u detaljima sadrže opštinske budžete. Ove brošure pružale su informacije o raspodeli budžeta, ukljucujuci troškove (investicije), opštinske plate i uspehe u prikupljanju sopstvenih prihoda. Brošure su distribuirane izmedu ostalog u javnim institucijama i zgradama, školama i u gradskim centrima odgovarajucih opština, i služile su kao inpute za sastanke o budžetu koji su održani izmedu Septembra i Juna 2011 godine. U zavisnosti od velicine opštine broj od 800 do 1500 brošura je odštampano i distribuirano. Anketa sprovedena krajem 2011 godine nažalost je pokazala nejednake a ponekad i razocaravajuce rezultate u distribuiranju brošura. U proseku samo 1 od 6 gradana je dobio informacije, a u nekim opštinama samo mali broj brošura je dostigao u javnost. Sa druge strane, pokazalo da brošure imaju efekat u najmanje 40 odsto slucajeva, tako da zbog toga su ljudi došli da prisustvuju sastanku. Imajuci u obzir gore navedene rezultate, LOGOS ce nastaviti da podrži i savetuje svoje partnerske opštine o javnom informisanju.

Učešće građana u planiranju budžeta

LOGOS namerava da poveca ucešce i participaciju gradana i u planiranju budžeta. Ovo se ostvaruje putem organizovanja javnih konsultacija za budžetiranje i finansijski menadžment u svim partnerskim opštinama. LOGOS je podržao sastanke o budžetu pomagajuci opštine u organizovanju sastanke, pozivajuci vode sela i gradane ucesnike, kao i preduzimanjem uloge moderatora u raspravama.  LOGOS je sproveo ove aktivnosti u saradnji sa DEMI projektom USAID-a. Aktivnosti bile su koordinirane i pojedini sastanci bili su zajednicki organizovani. Dok je LOGOS fokusiran na vode sela, USAID je fokusiran u ucešcu još jedne ciljne grupe kao sto je na pr. sektor biznisa ili žene. Cilj je bio postavljen za prosecno povecanje ucešca gradana od 50 odsto. Kao sto se može videti na dole predstavljenoj slici, u oko polovini opština taj cilj je ispunjen. Stepen ucešca je varirao od 15 do 120 ljudi.

Povećanje učešće građana u javnoj raspravi za budžetiranje i financijski menadžment

Relevantni novinski članci

Kamenica me investime të prekshme zhvillimore – Epoka Ere – 20.07.2012
Kaçanikasit duan transparencë më të madhe për tenderët, Ekrem Raka, Koha Ditorre, 11/02/2012
Komuna debaton me qytetarët ekzekutimin e buxhetit të vitit 2011,
Komuna debaton me qytetaret ekzekutimin e buxhetit

Relevantne fotografije

[nggallery id=3]