Tematski Oblasti
Indirektna pitanja Članci iz novina

LOGOS doprinosi jacanju lokalne samouprave i reformi decentralizacije u opštinama na Jugoistocnom Kosovu, cime se doprinosi demokratizaciji i ucešcu gradana u multietnickoj državi i društvu. Izlazni rezultat projekta LOGOS je da odabrane partnerske opštine su odgovornije, transparentnije, pravicne i efektivnije u lokalnoj samoupravi i u mogucnosti su da pruže glavne usluge kako bi zadovoljili sve grupe gradana. Projekat se sprovodi kroz ishod koncentracije na sledeca tri radne oblasti:

  1. Menadžment za Planiranje i Resurse;
  2. Administracija i Javne Usluge;
  3. Kapitalizacija i Širenje Iskustva;
Indirektna pitanja

LOGOS ima tri indirektna pitanja: ravnopravnost polova, dobro upravljanje i pod-opštinski nivo.

Ravnopravnost polova je važna briga za LOGOS. Obezbeđivanje angažovanja žena u odlučivanju na lokalnom nivou i budžetskom procesa je preduslov za njihovo osnaživanje smisla. LOGOS jača ravnopravnost polova kroz podršku lokalnim vlastima u sprovođenju u praksi Zakona o Ravnopravnosti Polova, naročito ohrabrujući učešće žena u opštinskim i pod-opštinskim strukturama, uključujući i žene u obuku, uvodeći elemente rodne analize u planiranja i osetljivog budžetiranja lokalnih službenika na rodna pitanja

Dobro upravljanje je još jedno važno indirektno pitanje. Ono ima pet važnih dimenzija: odgovornost, transparentnost, učešće, nediskriminaciju i efikasnost. Ovi ključne principi su integrisani u LOGOS koji direktno ih pojačava kroz tri glavne radne oblasti.

Pod opštinski nivo je treće indirektno pitanje za LOGOS. Projekat obezbeđuje da su prioriteti pod-opštinskog nivou uzeti u obzir od strane opštine, u njihovim strateškim planiranjima i procesu budžetiranja.

Članci iz novina

Helvetas: 17 Millionen Euro Hilfsgelder für die Kosovaren, albinfo.ch, 30.01.2012
Ndihma zviceraneTribuna, 27.01.2012
“Helvetas”: 17 milionë euro ndihma për kosovarët, Koha Ditore, 26.01.2012