O nama

Švajcarsko – Kosovska Podrška Lokalnoj Samoupravi i Decentralizaciji (LOGOS) je deo Švajcarske Kancelarije za Razvoj i Saradnju (SDC) državnog programa na Kosovu.

LOGOS Faza I (2007-2009) je promovisala razvoj lokalne uprave i reformi decentralizacije u 3 opštine na Kosovu (Kamenica, Novo Brdo i Vitina). To je doprinelo ukupnoj stabilizaciji Vladavine Prava i Demokratizaciju Multietnicke Kosovske države. LOGOS Faza je radila na 3 nivoa: centralnom, opštinskom, seoskom nivou. Strategija za izgradnju kapaciteta na opštinskom nivou je uspostavljanje unutar radnih grupa i meduopštinskih radnih grupa na fokusiranje rešavanje konkretnih prakticnih problema.

LOGOS Faza II (2010-2012) i LOGOS Prelazna Faza (2013) doprinosi jacanju lokalne samouprave i reformi decentralizacije u 9 opština na jugoistocnom Kosovu. Ona doprinosi demokratizaciji i ucešcu gradana u multietnickij državi. U okviru ovog opšteg cilja razvoja, ocekivani ishod projekta je da odabrane partnerske opštine na Jugo Istocnom Kosovu su odgovornije, transparentnije, pravicne i efektivnije u lokalnoj samoupravi i u mogucnosti su da pruže glavne usluge kako bi zadovoljili sve grupe gradana.

Podrška II Faze LOGOS i Prelazna Faza koncentriše na jacanje kapaciteta na opštinskom nivou. Projekat radi na jacanju kapaciteta opštinskih službenika za planiranje i sprovodenje razvoja i pružanju usluge gradanima i zajednicama. To takode osigurava da pravilni kanali su dostupni za izražavanje zabrinutosti od strane civilnog društva i zajednica. Sva podrška opštinama je zasnovana na pažljivo detaljne procene njihovih potreba, dok odredeni nivo fleksibilnosti i sposobnosti za odgovaranje na novonastale zahteve je sacuvan. Projekat obezbeduje da znanja pružena od strane konsultantskih usluga i obuka se mogu pretvoriti u prakticne veštine i u daljim promenama u ponašanju. Pristup LOGOS-a sa balansom meke pomoci (konsultacija i obuka) sa investicijama na hardveru i infrastrukturi (investicioni fond).

Il Faza LOGOSa imala je budžet od 3.141.896 Evra. Ovaj budžet obuhvata Investicioni Fond od 873.000 Evra koji ce se upotrebiti za implementaciju projekta elaboriranog od strane partnerskih opština shodno specificnim kriterijumima.
Prelazna Faza LOGOS- a ima budžet od 1.728.316 Evra. Ovo obuhvata jedan investicioni fond od 275.618 Evra.

Geografska pokrivenost

II Faza LOGOS-a i Prelazna Faza ima za partnere sledece opštine: Hani i Elezit, Kaçanik/Kacanik, Kamenicë/Kamenica, Klokot – Vrbovac/Kllokot – Vërbovc, Novo Brdo/Novobërdë, Parteš/Partesh, Ranilug/Ranillug, Štrpce/Shtërpcë, Viti/Vitina.

Geografic coverage