Vesti i Dogadjaji
Projekat ORZ je indentifikovao po jednog nudioca usluga u  četiri izabranih opština: Kamenica, Novobrdo, Štrpce i Dragaš, koji će pružati  savetodavne mugućnosti poljoprivrednicima: Poljoprivrednici će moći  koristiti savete na lokalnom nivou u vezi  sa  pripremom i dostavom potencijalnih  predloga projekata za finansiranje od strane nadležnih institucija i donatorskih  agencija. Nudioci usluga su se sastali prilikom […]
Projekat  VZR predstavlja novu metodologiju na Kosovu da mladi steknu veštine kroz učenje  u grupe usmerenih za mlade nezaposlene koji imaju zajednički interes. G. Ralf  Rothe – Međunarodni konsultant podelio svoje znanje sa facilitatorima tokom  četiri dana treninga održanog u Prištini i u Kamenici. Facilitatori će biti  kontakt osoba za mlade zainteresovane za programe za […]