Politička podrška

Intervencije DEMOS-a su osmišljene da poboljšaju sistem lokalne uprave na Kosovu. Ovaj takozvani pristup u sistemu poboljšava održivost i vlasništvo nad intervencijama projekta.

U ovom smislu, DEMOS pruža tehničku pomoć centralnim i lokalnim vlastima u cilju poboljšanja okvira politika koji je povoljniji za decentralizovano upravljanje. Ovo uključuje rešavanje pitanja koja proizlaze iz sistemskih zakona za lokalnu samoupravu i onih u pravnom okviru koji se odnose na tematske oblasti DEMOS-a. Štaviše, studija će biti sprovedena sa ciljem istraživanja mogućnosti za sistem razvoja kapaciteta za lokalnu samoupravu na Kosovu.

Pomoć je predvođena rezultatima, ona je pragmatična i fleksibilna tako da može da odgovori na specifične zahteve partnera. Pomoć je takođe predvođena od neprekidne procene politika i procenjenih potreba lokalne samouprave. DEMOS će koordinirati svoje intervencije sa Asocijacijom Kosovskih Opština, kako bi se osiguralo da je okvir politika izrađen u skladu sa potrebama i kapacitetima lokalnih samouprava.

Pošto je fokusiran na unapređenje postojećih sistema, DEMOS radi sa Ministarstvom za Administraciju Lokalne Samouprave radi poboljšanja sistema upravljanja učinkom opština, na osnovu koga DEMOS dodeljuje grantove svojim partnerskim opštinama. Ovo uključuje verifikaciju osnovnih podataka, neprekidnu procenu kvaliteta i pouzdanosti podataka, neophodno razmatranje pokazatelja, i digitalizaciju sistema.