Raportet

DEMOS 1E Champion Mayors Campaign on Property Tax
Inventorying of assets in public open spaces
Plani i Mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura
Vjelja e Detyruar e Tatimit në Pronë nga ana e Komunave