Galerija

Grantovi performance 2015

DEMOS podstiče grantovima dobar učinak opština. Godišnja ceremonija dodele nagrada za grantove zasnovane na učinak održana je 22. septembra. Petnaest partnerske opštine DEMOS-a nagrađene su grantovima. Ukupan iznos grantova je oko 1 milion evra. Raspodela je zasnovana na DEMOS-ovoj šemi grantova zasnovane na učinak. Ova donacija koristi podatke Sistema upravljanja učinkom iz Ministarstva administracije lokalne samouprave, Odeljenja poreza na imovinu u Ministarstvu finansija i Godišnjeg izveštaja Generalnog revizora o reviziji opština.

Ceremonija lansiranja DEMOS

Ceremonija lansiranja projekta DEMOS 18 septembra 2014, tokom ceremonije lansiranja, DEMOS je potpisao Memorandum o razumevanju sa 17 partnerskih opština i dodeljeni su grantovi za 2015 god. zasnovani na njihovom učinku. Ukupno 806,500 evra će biti na raspolaganju za opštinske projekte u 2015 god. Opštine će koristiti grantove za radove, robe ili usluge, u oblastima upravljanja otpadom, javnog prostora, opštinskog saobraćaja, finansijskog upravljanje i lokalne demokratije.