Upravljanje otpadom

DEMOS podržava 8 partnerskih opština da efektivnije i efikasnije upravljaju komunalnim otpadom. Pomoć se prvenstveno pruža na osnovu potreba i podržava procenu sistema upravljanja otpadom, planiranje upravljanja otpadom, efikasno i efektivno prikupljanja otpada i transportni sistem, pružanje usluga nadzora, naplate, izvršenja i podizanje javne svesti.