31.08.2018

Povećana transparentnost i odgovornost u dodeli subvencija iz opština

Priština, novembar 2017. – Dodelom subvencija u 2016. godini, švajcarska organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation, projekat Decentralizacija i podrška opštinama (DEMOS), finansiran od strane Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu, podržao je pet partnerskih opština u sprovođenju nove Uredbe o dodeli subvencija, što je uticalo na povećanje transparentnosti i odgovornosti u dodeli subvencija opštinama.

Priština, novembar 2017. – Subvencionisanje preduzeća i pojedinaca na Kosovu od strane opština pozitivno je uticalo na povećanje prihoda domaćinstava, posebno na povećanje domaće proizvodnje od strane poljoprivrednika. Međutim, u mnogim slučajevima subvencije su dodeljene po starim uredbama koje nisu pružale dovoljnu transparentnost u raspodeli javnog novca.

U 2016, projekat Decentralizacija i podrška opštinama (DEMOS), finansiran od strane Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu, podržao je pet partnerskih opština u sprovođenju nove uredbe koja bi garantovala veću transparentnost u dodeli subvencija. U 2016, pet od 17 partnerskih opština DEMOS-a, pripremile su i odobrile na skupštinama opštine novu Uredbu o subvencijama i počele su sa njenim sprovođenjem u 2017. Pored Uredbe DEMOS-a za opštine 2017, Ministarstvo finansija je takođe ponudilo opštinama da regulišu subvencije, koje prilagođavaju subvencije kriterijumima, standardima i postupcima javnog finansiranja NVO-a, ali nisu u suprotnosti sa drugim oblastima koje pokriva uredba DEMOS-a.

Direktor finansija Opštine Kačanik Bahri Selimi, izjavio je da su subvencije ranije dodeljene organizacijama i pojedincima na osnovu povremenih zahteva podnetih opštini, dok su subvencije sada dodeljene tek nakon objavljivanja javnih oglasa. „Subvencije ne zahtevaju procedure nabavki ali je međutim, ova uredba donela neke nove postupke. Novina je da kada finansiramo različite programe, to se vrši putem javnih poziva. Ranije su postojali drugi postupci. Svako ko je zainteresovan za subvenciju mora da podnese zahtev i onda ćemo mi odlučivati o obliku finansiranja odgovarajućeg projekta. Sada se to radi putem javnih poziva, što je doprinelo povećanju transparentnosti i odgovornosti u pogledu raspodele i trošenja javnog novca“, rekao je Selimi.

Kako je Selimi izjavio, opština Kačanik je tokom 2017. godine izdvojila subvencije u ukupnom iznosu od 207.000 evra, na osnovu postupaka predviđenih novom uredbom. U međuvremenu, druge partnerske opštine DEMOS-a, kao što je Vitina, koja je takođe sprovela ovu uredbu tokom 2017., subvencionisale su razne kategorije sa ukupno 197.600 evra.

Osim povećanja transparentnosti i odgovornosti, korisnici ovih subvencija sada imaju i jasniji i lakši oblik prijave, izveštavanja, ali takođe i žalbe u slučaju nezadovoljstva. Ovo je postignuto putem standardizovanih obrasca za prijavu, transparentnije procene zahteva, žalbe na odluke o dodeli subvencija i izveštavanju o troškovima. U slučaju bilo koje žalbe podnosioca zahteva, dotična opština je sada obavezna da uspostavi komisiju sa potpuno drugačijim sastavom od komisije za procenu zahteva, kako bi razmotrila odluku. Nova uredba zahteva više saglasnosti sa postupcima, pripremom zahteva i budžetom za prijavu, izveštavanje i sl., što su korisnici na početku smatrali kao teret, s obzirom na ograničene mogućnosti određenih kategorija korisnika za pripremu zahteva, budžeta ili izveštaja. Ali to nije predstavljalo problem, rekao je direktor finansija u opštini Vitina, Ibrahim Rama. „Počeli smo da sprovodimo ovu novu uredbu od početka ove godine i mogu reći da je to značajno uticalo na povećanje transparentnosti. U poređenju sa prethodnom uredbom, ova uredba propisuje da korisnici izveštavaju o javnoj potrošnji na transparentniji način, a to je moguće standardizovanim oblicima izveštavanja o troškovima“, rekao je Rama.

Nova uredba koju su skupštine opština usvojile u 2016. je pravno obavezujuća za pet partnerskih opština, stoga su budžetska i finansijska sredstva namenjena za subvencije pod šifrom „Subvencije i transferi“ potrošena na osnovu nove uredbe.

Predviđeno je da se ova uredba od početka 2018. primenjuje i u drugim opštinama na Kosovu.