31.08.2018

DEMOS pomaže opštinama u evidentiranju javnih površina

Q GIS aplikacija omogućava opštinskim zvaničnicima da kreiraju bazu podataka u svim oblastima, evidentiraju i digitalizuju podatke koji se odnose na javne otvorene prostore, planiranje, održavanje i nadzor ovih prostora

Priština, septembar 2017.godine

Opštine na Kosovu se konstantno suočavaju sa preprekama u realizaciji svojih projekata zbog uzurpacije javnih otvorenih prostora [1] i nedostatkom baze podataka sa tačnim podacima o ovim imovinama. Opštine su imale poteškoće u planiranju i upravljanju ugovorenim kompanijama za pružanje opštinskih usluga.

Projekat za decentralizaciju i podršku opštinama (DEMOS), finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu i sproveden od strane organizacije HELVETAS, pomogao je opštinama u identifikaciji opštinske nepokretne imovine na osnovu informacija iz opštinskog katastra i verifikacije ovih imovina na terenu. Verifikacija je završena u opštinama Priština, Đakovica, Orahovac, Štimlje, Lipljan, Vitina, Kačanik, Novo Brdo, Gračanica i Peć. Oko 100 studenata je obučeno da koriste Geografski informacioni sistem (GIS) za ovaj proces, koji su kasnije evidentirali imovine u ovim opštinama.

Korišćenjem ovog sistema, samo u opštini Priština evidentirano je preko 2996 hektara kao opštinska imovina.

Osim toga, opštinski zvaničnici su obučeni da popisuju javne otvorene prostore i efikasnije upravljaju njima.

Ovo je omogućilo opštinama da koriste QGIS aplikaciju za bolje planiranje i upravljanje kompanijama za održavanje javnih prostora, kao i poboljšani kvalitet usluga i smanjene troškova usluga. Za opštinske službenike koji su bili deo obuke, veštine korišćenja QGIS aplikacije rezultirale su u pripremi inventara javnih površina. Ovaj inventar sadrži informacije o površini i stanju svakog javnog prostora i imovine (na primer u parkovima i trgovima su evidentirane klupe, korpe za otpatke, drveće, igrališta itd.). Ovi podaci se već koriste za bolje održavanje parkova, trotoara ili parkinga. Osim toga, ovaj sistem se koristi i za kreiranje novih prostora za građane i za nadgledanje zadataka kompanija za čišćenje. Za svaki javni prostor su izrađeni rasporedi održavanja i definisani su mehanizmi za osiguranje kvaliteta. Ove informacije su postale deo ugovora sa kompanijama za održavanje. Ovo olakšava rad opštinskih službenika tokom nadzora i prihvatanja završenih radova.

Ilir Lulaj, službenik Uprave za opštinske poslove i javne službe u Peći kaže da je ovaj program poboljšao kvalitet njegovog svakodnevnog rada. Prema njegovom mišljenju, opština je imala koristi od obučenog službenika koji će pomoći u olakšavanju rada Opštine u funkciji služenja građanima.

„Ovom aplikacijom, opštinski službenici mogu mnogo brže i efikasnije obavljati svoje zadatke, kao što su: evidentiranje javnih otvorenih prostora, evidentiranje drugih objekata od opšteg interesa i izrada različitih izveštaja kao što su izveštaji o zelenim površinama, dužini puteva, trotoara, kanalizacije, dužini osvetljenih ulica itd.“, rekao je Lulaj.

U okviru saradnje sa DEMOS-om, opština je napravila inventar javnih otvorenih prostora za 8 okolnih naselja grada Prištine i pripremila je 8 planova održavanja ovih prostora. Prema opštinskim zvaničnicima, oni sada mogu očekivati brži oporavak stanja oštećenih javnih prostora kao što su parkovi ili igrališta, kao i efikasnije rešavanje problema vezanih za javne površine.

„Q GIS aplikacija omogućava opštinskim službenicima da identifikuju, vrše nadzor i sprovode različite projekte“, objasnio je direktor odeljenja za urbanizam u opštini Priština, Ardian Olluri. U oblasti upravljanja otpadom, podaci iz Q GIS aplikacije su korišćeni za kreiranje baze podataka o klijentima za prikupljanje otpada (domaćinstva, preduzeća i institucije) i za pripremu novog sistema fakturisanja za ovu uslugu u opštini Đakovica.

Potražnja za uslugama, proizvodima i znanjem koje se odnosi na nove tehnologije je u porastu. Za efikasnu opštinsku upravu, GIS-integrisani opštinski informacioni sistem postao je neophodan za pravilno planiranje, upravljanje i praćenje i pružanje kvalitetnih usluga građanima.