Publikimet

Shfletoni, shkarkoni dhe lexoni publikimet tona të fundit.

Ndikimi i COVID-19 tek Grupet e Margjinalizuara në Komunat e Kosovës

Përfshirja e barazisë gjinore dhe sociale (BGJS)

RAPORT ANALITIK PËR TRANSPARENCËN E KOMUNAVE NË KOSOVË

DEMOS Buletini 3

Pushteti lokal në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

ADRESIMI I REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBETARE E AUDITIMIT

DISKUTIM I RAPORTIT TË PERFORMANCËS KOMUNALE NË KUVEND KOMUNAL

DEMOS Buletini 2

Raport mbi vlerësimin e nevojave (RVN) 2020

Raporti i vleresimit të grantit të performancës komunale – 2020

Fletushkat e Performancës Komunale – Zveçan 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Zubin Potok 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Vushtrri 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Viti 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Suharekë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Skenderaj 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Shtime 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Shterpcë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Ranillug 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Rahovec 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Prizren 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Prishtinë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Podujevë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Pejë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Partesh 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Obiliq 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Novo Bërdë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Mitrovicë e Jugut 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Mitrovicë e Veriut 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Mamushë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Malishevë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Lipjan 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Leposaviq 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Kllokot 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Klinë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Kaçanik 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Kamenicë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Junik 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Istog 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Hani i Elezit 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Gracanicë 2018

Municipal Performance Flayers – Gllogoc 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Gjilan 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Gjakovë 2018

Municipal Performance Flayers – Fushë Kosovë 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Ferizaj 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Dragash 2018

Fletushkat e Performancës Komunale – Deçan 2018

Projektet e financuara nga grantet e DEMOS

Marrëveshje për grant

DEMOS Buletini 1

Demos – Plani i trajnimeve 2019

Udhëzuesi i DEMOS-it për Trajnim 2019

Doracak për bashkëpunimin ndër komunal dhe bashkëpunimin komunal ndërkombëtar

Raport mbi vlerësimin e nevojave (RVN)

INVESTIMET KAPITALE NGA MINISTRITË E LINJËS NË KOMPETENCA KOMUNALE PËR PERIUDHËN 2011 – 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Deçan 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Dragash 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Ferizaj 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Fushë Kosovë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Gjakovë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Gjilan 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Gllokoc 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Gracanicë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Hani i Elezit 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Istog

Fletushkat e Performancës Komunale – Junik 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Kaçanik 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Kamenicë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Klinë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Kllokot 2017

Fakte për projektin DEMOS

Granti I Performancës Fakte

Fletushkat e Performancës Komunale – Leposaviq 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Lipjan 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Malishevë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Mamushë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Mitrovica e Jugut 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Mitrovica e Veriut 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Novo Bërdë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Partesh 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Pejë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Podujevë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Prishtinë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Prizren 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Rahovec 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Ranillug 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Shtime 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Skenderaj 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Shtrpce 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Suharekë 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Viti 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Vushtrri 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Obiliq 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Zubin Potok 2017

Fletushkat e Performancës Komunale – Zveçan 2017

Rregullat e Grantit të Performancës

Udhëzues-për-Komunat Evidentimi i pronave komunale

Doracak per publikimin e akteve dhe politikave publike ne nivel komunal

Doracak per antaret te Kuvendit te Kosmunes