Rindërtimi i shtratit të lumit në fshatin Korminjan

Projekti i përbashkët me Komunën e Ranillugut ka përfshirë ndërtimin e parkingjeve dhe trotoareve si dhe rindërtimin e shtratit të lumit në fshatin Korminjan.

 

Vlera e kontratës: 37,459.62

Hisja e komunës: 15,459.62

DEMOS: 22,000.00

Ran.Korminjane-2_before Ran.Korminjane_2-after