Raportet

Inventarizimi i pasurisë në hapësirat e hapura publike
Plani i Mirëmbajtjes së Hapësirave të Hapura
Plani për Investime të Hapësirave të Hapura Publike në Komunën e Shtimes
Vjelja e Detyruar e Tatimit në Pronë nga ana e Komunave