Dokumenti projekta

Opština Kačanik: Opštinski Plan Upravljanja Otpadom 2016-2021
Elez Han: Lokalni Plan Upravljanja Otpadom 2016-2021
Investicioni Plan u Javnim Otvorenim Površinama 2016-2020 – Opština Lipljan
Opštinski Plan Upravljanja Otpadom 2016-2020 Opština Kaèanik
Plan Održavanja Javnih Otvorenih Površina 2016- 2020 – Opština Lipljan
Uputstvo za međuopštinsku i međunarodnu opštinsku saradnju
POSTUPAK INVENTARIZACIJE IMOVINE U JAVNIM OTVORENIM POVRŠINAMA Iskustvo opštine Lipljane
Plan održavanja javnih otvorenih površina u opštini Štimlje 2016-2021
Priručnik za objavljivanje akata i javnih politika na opštinskom nivou
Priručnik za članove Skupštine opštine
Plan za investicije u javnim otvorenim površinama Opštine Štimlje 2016-2021
Sistem Grantova Zasnovan na Učniku – 3. izdanje
Priručnik za objavljivanje akata i javnih politika na opštinskom nivou
Priručnik za članove Skupštine opštine
Stvaranje inventara otvorenih javnih prostora sa aplikacijom Q-GIS
Evidencija opštinske imovine – Vodič za opštine
Annual Brief 2014
Factsheet
Sistem Grantova Zasnovan na Učniku