Dokumentet e Projektit

Komuna e Kaçanikut: Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2021
Hani i Elezit: Plani Komunal i menaxhimit te mbeturinave
Plani për Investime në Hapësira të Hapura Publike 2016- 2020: Komuna Lipjan
Plani Komunali Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2020 Komuna e Kaçanikut
Plani për Mirëmbajtjen e Hapësirave të Hapura Publike 2016- 2020 – Komuna Lipjan
Doracak për bashkëpunimin ndër komunal dhe bashkëpunimin komunal ndërkombëtar
INVENTARIZIMI I PASURISË NË HAPËSIRAT E HAPURA PUBLIKE – Përvoja e Komunës së Lipjanit
Doracak për publikimin e akteve dhe politikave publike në nivel komunal
Doracak për anëtarët e Kuvendit të Komunës
Sistemi i granteve i bazuar në Performance – edicioni 3-të
Doracak për publikimin e akteve dhe politikave publike
Doracak për anëtarët e Kuvendit të Komunës
Krijimi i inventarit të hapësirave të hapura publike duke e shfrytëzuar aplikacionin Q-GIS
Evidentimi i pronave komunale – Udhëzues për komunat
Plani i mobilitetit urban për Komunën e Shtimes
Krijimi i inventarit të hapësirave të hapura publike duke e shfrytëzuar aplikacionin Q-GIQ
Plani Lokal i Menaxhimit të mbeturinave 2015 – 2020 – Gjakovë
Annual Brief 2014
Factsheet
Sistemi i granteve i bazuar në Performance